Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
7 months ago

Creu eich bag te eich hun

 • Text
 • Gwnewch
 • Gwobr
 • Dylai
 • Proffil
 • Ffurflen
 • Arian
 • Myfyrwyr
 • Crest
 • Prosiect
 • Eich

Yn cofrestru

Yn cofrestru eich prosiect heb athro neu hwylusydd? Dim problem! Gallwch gofrestru eich gwaith eich hun drwy ddilyn y ddolen hon: www.crestawards.org/ sign-in SUT I GYNNAL CREST GAN DDEFNYDDIO'R GWEITHGAREDD HWN Er mwyn defnyddio ei brosiect i gyflawni Gwobr Arian CREST, bydd yn rhaid i’ch myfyrwyr: • Ddatblygu ac arwain y prosiect • Cwblhau o leiaf 30 awr o waith prosiect • Ystyried effaith ehangach ei brosiect a dangos ymagwedd arloesol • Llunio adroddiad prosiect neu bortffolio o dystiolaeth • Adfyfyrio ar ei waith yn ystod y prosiect gan ddefnyddio ffurflen proffil myfyriwr Ydych chi’n chwilio am gymorth? Gallwch ddod o hyd i Fentor drwy gysylltu â’ch hyb Llysgenhadon STEM lleol: https://www.stem. org.uk/stemambassadors/local-stemambassador-hubs Paratoi Ydych chi’n barod i gychwyn arni gyda CREST? Cofrestrwch am gyfrif CREST yma: www.crestawards.org/sign-in Crëwch brosiect Gwobr Arian newydd gydag enw(au) y myfyriwr/wyr a theitl y prosiect. Os nad yw’r holl fanylion gennych chi eto, gallwch lenwi hyn yn hwyrach! Cwblhau’r prosiect Mae gennym lyfrau gwaith hynod ddefnyddiol a phroffiliau i’ch myfyrwyr eu defnyddio Wrth gwblhau Gwobr CREST. Gallwch lawrlwytho’r rhain pan fyddwch yn creu eich cyfrif CREST drwy ddilyn yn ddolen isod. Anogwch i’ch myfyrwyr ddefnyddio’r Canllaw myfyrwyr arian i gynllunio a chynnal eu prosiect. Dylai pob myfyriwr sy’n rhan o’r prosiect gwblhau eu ffurflen proffil eu hunain. Dydych chi am ddim am i’w gwaith caled fynd yn wastraff, felly sicrhewch eu bod yn cadw cofnod o’u cynnydd gwych. Bydd cadw dyddiadur prosiect rheolaidd yn arbed amser gwerthfawr iddynt wrth lunio adroddiad terfynol y prosiect. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ystyried diogelwch a risgiau! Adfyfyrio Felly, mae eich myfyrwyr wedi bod gweithio’n galed ac wedi cwblhau eu prosiect CREST, ond nid dyma lle mae eu dysgu’n dod i ben. Ar ddiwedd y prosiect, dylai pob myfyriwr gwblhau ffurflen proffil Aur a thrafod eu prosiect. Dyma gyfle iddynt adfyfyrio ar yr holl bethau diddorol maent wedi’u dysgu a'r sgiliau hynod werthfawr maent wedi’u defnyddio. Gall myfyrwyr sy’n gweithio mewn grŵp naill ai cyflwyno adroddiad ar y cyd neu adroddiadau ar wahân, ond rhaid i bob un ohonynt gwblhau ffurflen proffil. Defnyddiwch y meini prawf CREST ar y ffurflen proffil i helpu’r myfyrwyr wirio eu bod nhw’n cynnwys popeth yn eu hadroddiad. Click to edit project description Defnyddiwch y meini prawf CREST ar y ffurflen proffil i helpu’r myfyrwyr wirio eu bod nhw’n cynnwys popeth yn eu hadroddiad. Cofrestrwch eich prosiect chi am Wobr Arian CREST Mae gwaith caled yn haeddu gwobr! Dathlwch ac ardystiwch yr hyn mae’ch myfyriwr wedi’i gyflawni drwy gofrestru eu prosiect am Wobr Arian CREST. Yn syml iawn: mewngofnodwch i’ch cyfrif CREST yn www.crestawards.org/sign-in Dewiswch eich proffil a lanlwytho’r ffurflen proffil fesul myfyriwr, adroddiad y prosiect a thystiolaeth arall, megis lluniau a diagramau. Yn olaf, cwblhewch y manylion anfon a thalu ar gyfer asesiad ac archebu eich tystysgrifau crand. Llongyfarchiadau am gyflwyno ar gyfer Gwobr Arian CREST! Beth nesaf? A yw mynd i’r brifysgol ar y gorwel i’ch myfyrwyr chi? Gallant ddefnyddio eu prosiect i helpu i ddangos eu sgiliau a’u gwybodaeth STEM newydd mewn datganiadau personol UCAS. Does dim rhaid i'r darganfod gwyddonol ddod i ben yma. Gall myfyrwyr roi cynnig ar y lefel nesaf - CREST Aur. Rhannwch yr hwyl drwy annog eraill i gymryd rhan mewn prosiectau CREST a rhannu rhyfeddod gwyddoniaeth. Am syniadau am ddim ar sut i gychwyn arni, gweler www.crestawards.org

Page 1 of 2 BRÎFF MYFYRWYR GWOBR ARIAN Creu eich bag te eich hun Gallwch brynu bagiau o de o bob lliw a llun. Yn y prosiect hwn, byddwch yn dylunio’r bag perffaith o de. Bydd angen i chi feddwl am ba ddeunydd i wneud y bag o de ohono, pa siâp y dylai fod a faint o de a ddylai fod ynddo. Dechrau Getting Started arni Dechreuwch edrych yn y siopau ar yr holl fathau gwahanol o fagiau o de sydd ar gael. Gwnewch ymchwil i sut caiff bagiau o de eu creu. Gwnewch ymchwil ar yr hyn sy’n digwydd rhwng casglu’r dail te a phryd mae’r bagiau o de yn glanio ar y silffoedd yn ein harchfarchnadoedd. Ceisiwch ddarganfod a oes prosesau gwahanol ar gyfer mathau gwahanol o de. Dylunio eich bag: penderfynwch faint o de a ddylai fod ym mhob bag: gallech chi wneud hyn drwy gymryd y te o wahanol fagiau o de a gweithio allan cyfaint y te ar gyfartaledd. Y deunydd: mae angen i chi feddwl am ba nodweddion y dylai fod gan y deunydd. Efallai y byddwch chi am lunio arbrofion i wirio addasrwydd y deunyddiau. Er enghraifft: Mae angen rhywbeth mandyllog er mwyn i’r te ystwytho yn y dŵr (gallech chi roi cynnig ar fesur y mandylledd). Ni ddylai ddirywio na thorri’n rhwydd pan fydd yn wlyb. Dylai fod yn ddiwenwyn. Ambell enghraifft addas fyddai mwslin a chotwm. Meddyliwch am sut y Click to edit project description byddwch yn torri ac yn cyfuno eich deunyddiau. Efallai y byddwch chi am ddylunio arbrofion i wirio bod eich dulliau cyfuno yn gweithio. Yr arbrofion te: mae angen i chi feddwl am ba nodweddion y dylai fod gan y deunydd. Efallai y byddwch chi am lunio arbrofion i wirio addasrwydd y deunyddiau. Er enghraifft: Gwnewch yn siŵr bod y bagiau o de o’r un maint a siâp. Byddai dyluniad syml orau ar y cam hwn – dydych chi ddim am wnïo dyluniadau â siapau ffansi pan fyddwch chi’n gwirio'r deunydd!! Things Pethau to i’w think hystyried about Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n defnyddio’r un cyfaint a thymheredd o ddŵr. Penderfynwch a fyddwch chi’n troi’r te ai peidio. Sut byddwch chi’n penderfynu pan fydd y te wedi bragu? Er enghraifft, a fyddwch chi’n aros iddo droi’n lliw penodol? Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n defnyddio’r un math a maint o ddail te ym mhob bag - gallech chi brynu pecyn o de rhydd i sicrhau eich bod chi’n defnyddio’r un math bob tro. Useful Adnoddau Resources defnyddiol Y siâp: mae'r amrywiaeth o siapau rydych chi’n eu profi lan i chi. Gallech chi brofi’r mathau sydd ar gael eisoes (sgwâr, siâp cylch, pyramid, er enghraifft) neu gallech chi greu dyluniadau gwbl newydd. Meddyliwch am faint y bag o de - a ddylai fod yn fawr, er mwyn i’r te symud yn rhydd y tu mewn iddo, neu a ddylai fod yn fach, er mwyn cadw’r te’n dynn at ei gilydd y tu mewn iddo? Pan fyddwch chi wedi dylunio amrywiaeth o siapiau bagiau o de - dylai pum fod yn ddigon - gwnewch y te gan ddefnyddio’r deunydd a ddewiswyd gennych. Yna, cynhaliwch yr un arbrofion â phryd oeddech chi’n profi’r deunyddiau. Cyfunwch eich canlyniadau a dylai fod gennych y bag o de bragu cyflym perffaith!

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold