Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
1 year ago

Dysgu peirianyddol Arian

 • Text
 • Arian
 • Gyfer
 • Wneud
 • Bydd
 • Crest
 • Unrhyw
 • Dysgu
 • Myfyrwyr
 • Peirianyddol
 • Prosiect
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Cefndir Y Gymdeithas

Cefndir Y Gymdeithas Frenhinol Y Gymdeithas Frenhinol yw academi wyddonol annibynnol hynaf y byd sydd mewn bodolaeth barhaus, sy'n ymroddedig i hyrwyddo rhagoriaeth mewn gwyddoniaeth. Mae'r Gymdeithas yn gweithio i gydnabod, hyrwyddo a chefnogi rhagoriaeth mewn gwyddoniaeth ac i annog datblygiad a defnydd gwyddoniaeth er budd dynoliaeth. Mae prosiect polisi dysgu peirianyddol y Gymdeithas Frenhinol yn ymchwilio i botensial dysgu peirianyddol dros y 5-10 mlynedd nesaf ac yn archwilio sut y gellir datblygu’r dechnoleg hon mewn ffordd sydd o fudd i bawb. Mae'r Gymdeithas Frenhinol wedi lansio adroddiad yn nodi'r camau sydd eu hangen i gynnal rôl y DU wrth hyrwyddo'r dechnoleg hon wrth sicrhau stiwardiaeth ofalus o'i datblygiad. Mae'r Gymdeithas Frenhinol wedi cefnogi datblygiad yr adnoddau CREST Arian hyn. Sut gall cyfrifiadur adnabod eich llais neu'ch wyneb, neu ragweld pa ffilmiau yr hoffech chi eu gwylio? Deallusrwydd artiffisial (AI) yw pan fydd system gyfrifiadurol wedi'i chynllunio i gyflawni tasgau cymhleth neu wneud penderfyniadau mewn ffyrdd y byddem fel arfer yn eu cysylltu â bodau dynol neu anifeiliaid. Mae dysgu peirianyddol yn fath o Ddeallusrwydd Artifisial sy'n caniatáu i systemau cyfrifiadurol ddysgu o enghreifftiau, data a phrofiad. Mae dysgu trwy beiriant o'n cwmpas ym mhobman Mae llawer ohonom bellach yn rhyngweithio â systemau gan ddefnyddio dysgu peirianyddol yn ddyddiol, megis adnabod delwedd a llais ar gyfryngau cymdeithasol, argymhellion ar lwyfannau siopa ar-lein, a chynorthwywyr personol rhithwir. Mae'r technolegau hyn eisoes yn rhan o'ch bywyd ac yn dechrau trawsnewid yr economi fyd-eang. Gallant nodi ffyrdd gwell o wneud tasgau cymhleth - o helpu meddygon i ddiagnosio cyflyrau meddygol yn fwy effeithiol, i helpu pobl i gyfathrebu trwy adnabod lleferydd ar unwaith a meddalwedd cyfieithu. Yn y dyfodol, mae'n debygol y byddwn yn parhau i weld datblygiadau yng ngalluoedd dysgu peiriannau, ac mae gan y dechneg gyffrous hon y potensial i newid y ffordd yr ydym yn defnyddio data mewn ystod o feysydd. Mae offer eisoes yn cael eu datblygu i gefnogi gofal iechyd, plismona, telathrebu, gyrru a ffermio. 4

Canllawiau i athrawon Y testun Mae testun dysgu peirianyddol yn ffordd wych o gael eich myfyrwyr i feddwl am y dyfodol. Sut maen nhw'n dychmygu y bydd y byd yn edrych ymhen 10, 20 neu 50 mlynedd? Pa heriau y byddwn yn eu hwynebu? Mae'r pecyn hwn yn cynnwys syniadau prosiect i weddu i ystod o ddiddordebau, gan alluogi myfyrwyr i ymchwilio i ddysgu peirianyddol mewn cyd-destun bywyd go iawn, ac i archwilio syniadau ac atebion arloesol ar gyfer y dyfodol. Canlyniadau'r prosiect Gallai eich myfyrwyr ddylunio a gwneud cynnyrch newydd, cynnal ymchwiliad ymarferol, gwneud prosiect ymchwil neu greu ymgyrch gyfathrebu ar gyfer eu cynulleidfa darged. Anogwch nhw i ystyried effaith eu prosiect ar fywydau pobl nawr ac yn y dyfodol. Dylai myfyrwyr gofnodi eu gwaith mewn adroddiad neu gyflwyniad prosiect terfynol. Cefnogi myfyrwyr i gwblhau eu prosiect Dylai pob prosiect gynnwys oddeutu 30 awr o waith myfyrwyr o'r dechrau i'r diwedd. Dylai'r prosiect gael ei arwain gan y myfyrwyr. Eich rôl chi fel athro neu fentor yw: • Gweithredu fel seinfwrdd ar gyfer syniadau myfyrwyr a meithrin gwaith y myfyrwyr; • Gwirio cynlluniau prosiect eich myfyrwyr cyn iddynt ddechrau ar y cam nesaf; • Helpu myfyrwyr i weld camgymeriadau ac anawsterau fel cyfle ar gyfer dysgu cadarnhaol a meddwl ochrol (gan arwain at greadigrwydd); • Lle bo hynny'n berthnasol, cefnogi myfyrwyr i gael mynediad at weithwyr proffesiynol neu arbenigwyr a allai eu cefnogi; • Darparu mynediad i'r Rhyngrwyd, llyfrau llyfrgell a chylchgronau; • Helpu myfyrwyr i gwblhau eu prosiect a chofnodi eu canfyddiadau; • Anogwch nhw i fyfyrio ar eu perfformiad a'u dysgu eu hunain. Defnyddiwch yr awgrymiadau ar dudalen 12 i helpu myfyrwyr i gwblhau eu hadroddiad prosiect CREST Arian. Iechyd a diogelwch Dylid annog myfyrwyr i wneud eu hasesiad risg eu hunain cyn iddynt gynnal unrhyw weithgaredd, gan gynnwys arolygon. Gallant ddefnyddio taflenni diogelwch myfyrwyr CLEAPSS i'w helpu science.cleapss.org.uk/Resources/Student- Safety-Sheets/. Dylent ysgrifennu eu cynllun prosiect, gan nodi'r risgiau sy'n gysylltiedig â phob cam a'r mesurau rheoli a'r rhagofalon y byddant yn eu cymryd. Ym mhob amgylchiad rhaid i berson cymwys wirio hyn. Dylai myfyrwyr sy'n defnyddio offer arbenigol gael eu goruchwylio bob amser. Efallai y bydd myfyrwyr eisiau sefydlu arbrofion anuniongred ac efallai y bydd angen i chi ofyn am gyngor arbenigol. Cysylltwch â CLEAPSS yn uniongyrchol cleapss.org.uk i gael cyngor os ydych chi'n ansicr. Dylai athrawon yn yr Alban gyfeirio at SSERC www.sserc.org.uk. • Oni nodir yn benodol, nid yw CLEAPSS wedi gwirio unrhyw gysylltiadau allanol. • Diogelwch wedi'i wirio ond heb ei dreialu gan CLEAPSS Yn y pecyn hwn Mae'r casgliad hwn o adnoddau yn cynnwys pedwar syniad prosiect gwahanol y gellir eu defnyddio i ennill Gwobr CREST Arian. Mae gan bob prosiect Ganllaw i Athrawon, sy'n amlinellu'r prosiect o safbwynt athro, ac yna briff myfyriwr, y gellir ei roi i'r myfyriwr pan fydd yn barod i wneud y prosiect. Edrychwch ar lyfrgell adnoddau CREST i gael mwy o gefnogaeth. 5

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association