Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
1 year ago

Dysgu peirianyddol Arian

 • Text
 • Arian
 • Gyfer
 • Wneud
 • Bydd
 • Crest
 • Unrhyw
 • Dysgu
 • Myfyrwyr
 • Peirianyddol
 • Prosiect
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Canllawiau athrawon

Canllawiau athrawon Canfod clefydau Mae dysgu peirianyddol eisoes yn cael ei ddefnyddio i wneud diagnosis o ganser yr ysgyfaint, niwmonia a chlefydau eraill gan y diwydiant gofal iechyd. Profodd i fod yn hynod gywir ac effeithlon adeg y diagnosis, ac mae'n debygol y bydd datblygiad parhaus yn golygu y bydd y technolegau hyn hyd yn oed yn fwy cywir yn y dyfodol. Fodd bynnag, mae ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddysgu peirianyddol ymhlith y boblogaeth gyffredinol yn dal i fod yn gymharol isel, ac mae ymddiriedaeth yn fater mawr ar gyfer defnyddio deallusrwydd artiffisial a dysgu peirianyddol yn y diwydiant gofal iechyd. Yn y prosiect hwn, bydd myfyrwyr yn creu ymgyrch gyfathrebu i godi ymwybyddiaeth ynghylch sut y gall dysgu peirianyddol frwydro yn erbyn afiechydon. Bydd angen i fyfyrwyr feddwl ar ba ffurf fydd eu hymgyrch, sut i gynnal prawf teg i werthuso effeithiolrwydd eu hymgyrch, a sut i gasglu a dadansoddi eu data. Cwestiynau ysgogi • Ym mha fformat (iau) fydd eich ymgyrch gyfathrebu? Ydych chi wedi meddwl am y ffordd fwyaf effeithiol i gyrraedd eich cynulleidfa darged? Darganfyddwch pa fathau o gyfryngau y mae eich cynulleidfa darged yn eu defnyddio. • Beth fydd y negeseuon allweddol? Ymchwiliwch i'r hyn sy'n gwneud ymgyrch effeithiol ac ystyriwch faint o negeseuon rydych chi'n ceisio eu cyfleu? Pa eiriad fydd yn gweithio orau? • Sut y byddwch chi'n defnyddio'ch dealltwriaeth o obeithion ac ofnau pobl i helpu i lunio'ch gwaith? Sut y byddwch chi'n cynnwys pobl yn y broses o wneud penderfyniadau? 6

Briff y myfyriwr Canfod clefydau Mae dysgu peirianyddol eisoes yn cael ei ddefnyddio i wneud diagnosis o ganser yr ysgyfaint, niwmonia a chlefydau eraill gan y diwydiant gofal iechyd. Profwyd ei fod yn hynod gywir ac effeithlon adeg y diagnosis, ac mae'n debygol y bydd datblygiad parhaus yn golygu y bydd y technolegau hyn hyd yn oed yn fwy cywir yn y dyfodol. Ond mae ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddysgu peirianyddol ymhlith y boblogaeth gyffredinol yn dal i fod yn gymharol isel, ac mae ymddiriedaeth yn fater mawr ar gyfer defnyddio dealltwriaeth artiffisial a dysgu peirianyddol yn y diwydiant gofal iechyd. Dychmygwch eich bod chi'n gweithio i adran iechyd cyhoeddus eich cyngor lleol. Mae'r meddygon yn eich ardal yn anhapus oherwydd pan fyddant yn anfon samplau prawf i'r labordy i'w dadansoddi, mae'r canlyniadau'n cymryd mwy a mwy o amser i ddod yn ôl. Mae meysydd eraill yn dechrau defnyddio offer dysgu peirianyddol i ddadansoddi pob math o ganlyniadau profion - pelydrau-x, sganiau MRI, profion llygaid, a mwy. Rydych chi am ddechrau defnyddio'r offer hyn yn eich ardal chi hefyd, ond cyn i chi wneud hynny, rydych chi am ymgynghori â phobl leol Crewch ymgyrch gyfathrebu i godi ymwybyddiaeth ynghylch sut y gall dysgu peirianyddol frwydro yn erbyn afiechydon a dechrau sgwrs am sut y dylid defnyddio dysgu peirianyddol mewn gofal iechyd. Dechrau arni Yn y prosiect hwn, bydd angen i chi greu ymgyrch gyfathrebu i godi ymwybyddiaeth ynghylch sut y gellir defnyddio dysgu peirianyddol i ganfod salwch ac afiechydon. Bydd angen i chi hefyd feddwl am ffyrdd o gynnwys gwahanol randdeiliaid yn y penderfyniadau ynghylch sut y dylid defnyddio dysgu peirianyddol Gallech wneud arolwg o bobl o wahanol ddemograffeg am eu barn ar ddysgu peirianyddol a gofal iechyd. Darganfyddwch beth yw eu gobeithion neu eu pryderon, a dyluniwch broses sy'n ymgysylltu â'r pryderon • Adnabod arwyddion rhybuddio cynnar https://www.bbc.com/future/article/20190116- the-invisible-warning-signs-that-predict-yourfuture-health • Clefydau’r llygaid https://www.bbc.com/news/health-44924948 • Rheoliadur Deallusrwydd Artiffisial https://www.bbc.com/future/article/20191216- how-hacking-the-human-heart-could-replacepill-popping • Malaria, canser a cholli golwg https://www.bbc.com/future/article/20170914- spotting-cancer-stopping-shootings-how-aiprotects-us • Ymddiriedaeth a dysgu peirianyddol ym myd iechyd https://edition.cnn.com/2019/07/15/business/ar tificial-intelligence-healthcare/index.html • Tuag at ddysgu peirianyddol dibynadwy: https://www.nature.com/articles/s41551-018- 0315-x Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • Darganfyddwch a yw unrhyw un o'r deunyddiau, yr offer neu'r dulliau yn beryglus gan ddefnyddio http://science.cleapss.org.uk/Resources/Studen t-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn a allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod fod). • Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (fel gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati). • Sicrhewch fod digon o le i weithio. • Cliriwch unrhyw bberyglon slip neu faglu yn brydlon. • Sicrhewch fod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg. Adnoddau defnyddiol 7

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association