Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
1 year ago

Dysgu peirianyddol Arian

 • Text
 • Arian
 • Gyfer
 • Wneud
 • Bydd
 • Crest
 • Unrhyw
 • Dysgu
 • Myfyrwyr
 • Peirianyddol
 • Prosiect
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Canllawiau athrawon Byd

Canllawiau athrawon Byd heb yrru Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae datblygiadau mewn technoleg ceir hunan-yrru wedi symud ymlaen yn sylweddol. Mae modelau cyfredol yn defnyddio amrywiaeth o synwyryddion i ganfod eu hamgylchedd, ac mae ganddynt systemau rheoli datblygedig i ddehongli gwybodaeth synhwyraidd er mwyn nodi llwybrau diogel, osgoi rhwystrau ac ymateb i arwyddion perthnasol. Mae gan lawer o wledydd gerbydau ar y ffordd eisoes gyda ‘nodweddion hunan-yrru’, ac er bod llawer o ddadlau ynghylch pryd, mae’n ymddangos yn anochel y byddwn yn gweld niferoedd cynyddol o gerbydau hunan-yrru yn y dyfodol. Yn y prosiect hwn, bydd myfyrwyr yn ymchwilio i'r goblygiadau posibl a ragwelir mewn byd gyda cheir heb yrrwr yn bennaf, megis diogelwch (gwrthdrawiadau traffig), lles gyrwyr, arbed amser, symudedd i'r henoed, dylunio mewnol ceir, rheoli traffig, cyfyngiadau cyflymder, yswiriant cerbyd, effeithiau amgylcheddol (defnyddio tanwydd), lleoedd parcio, cyflogaeth (swyddi gyrru) ac ati. Cwestiynau ysgogi • A allwch chi ddod o hyd i ddata am gerbydau sy'n bodoli eisoes sy'n defnyddio nodweddion hunan-yrru? Pa effaith mae hyn wedi'i chael? • Yn ogystal â meddwl am y goblygiadau i'r cwmni lorïau, dylech hefyd ystyried effeithiau ehangach newid i hunanyrru. • Beth fyddai angen ei newid ynglŷn â'r ffordd rydyn ni'n trefnu gyrru a rheoleiddio cerbydau pe bai cerbydau hunanyrru yn cael eu defnyddio'n helaeth? 8

Briff y myfyriwr Byd heb yrru Mae gan lawer o wledydd gerbydau ar y ffordd eisoes gyda ‘nodweddion hunan-yrru’, ac er bod llawer o ddadlau ynghylch pryd, mae’n ymddangos yn debygol y byddwn yn gweld niferoedd cynyddol o gerbydau hunan-yrru ar y ffordd yn y dyfodol. Dychmygwch eich bod chi'n gweithio i gwmni sy'n darparu lorïau pellter hir i gludo nwyddau ledled Ewrop. Rydych chi wedi clywed llawer am lorïau hunan-yrru, ac yn meddwl efallai y bydd angen i chi newid yn y dyfodol er mwyn aros yn gystadleuol. Mae eich ymchwil cychwynnol wedi dangos bod llawer o bobl yn rhagweld y byddai newid i gerbydau hunan-yrru yn arwain at oblygiadau enfawr o ran diogelwch (gwrthdrawiadau traffig), arbed amser, symudedd i'r henoed, dylunio mewnol ceir, rheoli traffig, terfynau cyflymder, yswiriant cerbydau, effeithiau amgylcheddol (defnyddio tanwydd), lleoedd parcio, a chyflogaeth (gyrru swyddi). Rydych chi nawr eisiau gwneud rhywfaint o ymchwil manylach i'r materion a fyddai'n effeithio fwyaf ar eich busnes. Dechrau arni Dechreuwch trwy ddarllen am y goblygiadau gwahanol a ragwelir o ran fflydoedd lorïau hunanyrru. Darganfyddwch am y buddion a'r heriau posibl. Yn seiliedig ar eich ymchwil, dewiswch ddau neu dri maes i ganolbwyntio arnynt, a chynhaliwch ychydig o ymchwil manwl gan ddefnyddio'r dolenni isod fel man cychwyn. Defnyddiwch ddata i gefnogi'ch dadleuon. Adnoddau defnyddiol • Effaith tryciau hunan-yrru https://www.dfds.com/en/about/insights/new sletters/self-driving-trucks • 50 o oblygiadau ceir hunan-yrru http://www.rapidshift.net/50-mind-blowingimplications-of-self-driving-cars-and-trucks/ • Effaith ar yrrwyr proffesiynol https://www.theguardian.com/technology/201 6/jun/17/self-driving-trucks-impact-on-driversjobs-us Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • Darganfyddwch a yw unrhyw un o'r deunyddiau, yr offer neu'r dulliau yn beryglus gan ddefnyddio http://science.cleapss.org.uk/Resources/Stude nt-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn a allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod fod). • Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (fel gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati). • Sicrhewch fod digon o le i weithio. • Cliriwch unrhyw bberyglon slip neu faglu yn brydlon. • Sicrhewch fod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg. 9

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association