Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
1 year ago

Dysgu peirianyddol Efydd

 • Text
 • Efydd
 • Gyfer
 • Unrhyw
 • Defnyddio
 • Mewn
 • Peirianyddol
 • Iechyd
 • Dysgu
 • Myfyrwyr
 • Prosiect
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Canllawiau athrawon

Canllawiau athrawon Dysgu gyda thechnoleg Yn gyffredinol, mae Deallusrwydd Artiffisial mewn addysg yn canolbwyntio ar nodi beth mae myfyrwyr yn ei wneud ac nad ydyn nhw'n ei wybod trwy brofi, a datblygu cwricwla wedi'u personoli ar sail anghenion penodol myfyrwyr. Yn y prosiect hwn bydd myfyrwyr yn darganfod ac yn rhoi cynnig ar ystod o apiau addysgol sy'n defnyddio Dellusrwydd Artiffisial ar gyfer un neu fwy o'r canlynol: cynhyrchu cynnwys clyfar (e.e. cyddwyso cynnwys llyfr testun yn gwisiau); systemau tiwtora deallus (wedi'u personoli i arddulliau dysgu'r disgybl); a/neu amgylcheddau dysgu rhithwir (tiwtoriaid rhithwir) Bydd myfyrwyr yn cael eu herio i ddylunio a chynnal ymchwiliad i gymharu a gwerthuso apiau addysg wedi'u pweru gan ddeallusrwydd artiffisial, gan gynnal profion, arolygon a chyfweliadau i gasglu data am effeithiolrwydd apiau addysgol. Bydd angen iddynt feddwl pa ddangosyddion y byddant yn eu defnyddio fel mesurau, sut i gynnal prawf teg, a sut i gasglu a dadansoddi eu data. Cwestiynau ysgogi • Faint o gyfranogwyr y byddwch chi'n eu defnyddio? • Pa mor hir fydd eich astudiaeth? • A fydd cyfranogwyr yn defnyddio'r ap unwaith am gyfnod hir, neu lawer o weithiau ond am gyfnodau byr? Pam? • Atgoffwch y myfyrwyr i feddwl am yr holl newidynnau yn eu hymchwiliad. • Dylai myfyrwyr feddwl sut y byddant yn mesur eu canlyniadau cyn dechrau unrhyw ymchwiliad ymarferol. 10

Briff y myfyriwr Dysgu gyda thechnoleg Mae Deallusrwydd Artiffisial yn cael ei ddefnyddio mewn addysg i helpu i nodi beth mae myfyrwyr yn ei wybod ac nid yn ei wybod trwy brofi, a datblygu cwricwla wedi'u personoli yn seiliedig ar anghenion penodol myfyrwyr. Mae yna apiau sy’n troi dysgu yn gȇm trwy gwisiau, tiwtoriaid Deallusrwydd Artiffisial y gallwch chi gael sgyrsiau â nhw, a systemau rheoli ysgolion i helpu athrawon i ddeall sut mae eu myfyrwyr yn perfformio. Dychmygwch eich bod chi'n bennaeth. Mae rhai o'ch myfyrwyr eisiau dysgu offeryn cerdd newydd, ac mae eraill eisiau dysgu iaith newydd, ond ni allwch ddod o hyd i'r athrawon i'w dysgu. Mae rhai ysgolion eraill yn yr ardal yn dechrau cynnig gwersi heb athrawon, lle mae myfyrwyr yn dysgu o apiau sy'n defnyddio dysgu peiriant, ac rydych chi am ddarganfod mwy. Cynhaliwch arbrawf i ddarganfod pa mor effeithiol yw apiau a sut maen nhw'n cymharu â dysgu gydag athro. Dechrau arni Dechreuwch trwy ddewis naill ai offeryn cerdd neu iaith ar gyfer yr apiau y byddwch yn ymchwilio iddynt. Nesaf bydd angen i chi ddod o hyd i rai apiau i'w profi, gwneud rhywfaint o ymchwil ar-lein a dewis o leiaf 2 ap i'w cymharu. Yna bydd angen i chi recriwtio cyfranogwyr ar gyfer eich arbrawf. Bydd llawer o newidynnau yn eich arbrawf. Lle bo modd, dylech geisio rheoli'r rhain, neu sicrhau eich bod yn newid un ar y tro yn unig. Yna bydd angen i chi recriwtio cyfranogwyr ar gyfer eich arbrawf. Bydd llawer o newidynnau yn eich arbrawf. Lle bo modd, dylech geisio rheoli'r rhain, neu sicrhau eich bod yn newid un ar y tro yn unig. Pethau i feddwl amdanynt • A oes gan eich cyfranogwyr unrhyw wybodaeth am y pwnc cyn dechrau eich arbrawf? Ceisiwch ddod o hyd i bobl heb unrhyw wybodaeth flaenorol yn y pwnc, fel bod pawb yn cychwyn o'r un pwynt. • Faint o gyfranogwyr y byddwch chi'n eu recriwtio ar gyfer pob grŵp? A fyddant i gyd o'r un grŵp blwyddyn neu a fyddwch chi'n defnyddio myfyrwyr o wahanol grwpiau blwyddyn? Ceisiwch sicrhau bod gan bob grŵp nifer a math tebyg o gyfranogwyr. • Pa mor hir y byddan nhw'n ei dreulio ar yr apiau? Pa amser o'r dydd y byddan nhw'n defnyddio'r apiau? 11 • Sut y byddwch chi'n mesur y canlyniadau? A allwch chi greu rhyw fath o brawf y mae cyfranogwyr yn ei sefyll cyn ac ar ôl defnyddio'r ap, fel y gallwch chi fesur faint o gynnydd maen nhw'n ei wneud? • A wnewch chi hefyd gymharu'ch canlyniadau â myfyrwyr na chawsant wersi? Sut y gallai'r dechnoleg hon ategu rôl yr athro er budd cyffredinol y myfyriwr? Adnoddau defnyddiol • Aps ar gyfer myfyrwyr bigdatamadesimple.com/how-apps-for-students-areusing-ai-for-doing-lessons-better/ • Ymchwil Duolingo ai.duolingo.com/ • Machine learning in education trueinteraction.com/ai-and-the-classroommachine-learning-in-education/ • Dysgu ail iaith medium.com/@sanalabs/theunreasonable-effectiveness-of-deep-learningin-language-learning-bededd4cba10 • Twtor AI https://www.korbit.ai/ Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • Darganfyddwch a yw unrhyw un o'r deunyddiau, yr offer neu'r dulliau yn beryglus gan ddefnyddio http://science.cleapss.org.uk/Resources/Stude nt-Safety-Sheets/ i asesu'r risgiau • Asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn a allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod fod). • Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (fel gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati). • Sicrhewch fod digon o le i weithio. • Clirwch beryglon slip neu faglu yn brydlon. • Sicrhewch fod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg.

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association