Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
1 year ago

Dysgu peirianyddol Efydd

 • Text
 • Efydd
 • Gyfer
 • Unrhyw
 • Defnyddio
 • Mewn
 • Peirianyddol
 • Iechyd
 • Dysgu
 • Myfyrwyr
 • Prosiect
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Canllawiau athrawon

Canllawiau athrawon Iechyd digidol Yn y prosiect hwn, gan ganolbwyntio'n ehangach ar dechnolegau digidol sy'n cefnogi gofal iechyd (nid yn unig y rhai sy'n defnyddio Deallusrwydd Artiffisial), bydd myfyrwyr yn dewis datblygiad gofal iechyd digidol diweddar i ymchwilio iddo, fel telefeddygaeth, dadansoddiad ar y we, e-bost, ffonau symudol ac apiau, negeseuon testun, dyfeisiau gwisgadwy, a synwyryddion monitro clinigigol neu o bell. Bydd myfyrwyr yn ymchwilio i'r defnydd o dechnolegau digidol wrth ddarparu gofal iechyd, gan ganolbwyntio'n benodol ar ddatblygu systemau iechyd rhyng-gysylltiedig gan ddefnyddio dyfeisiau clyfar a dadansoddi data i gynorthwyo gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a chleifion i reoli salwch a risgiau iechyd, a hybu iechyd a lles. Bydd myfyrwyr yn cael eu herio i werthuso potensial y datblygiadau diweddaraf mewn gofal iechyd digidol, ac ymchwilio i'r effaith ehangach y gallai hyn ei chael. Cwestiynau ysgogi • A allwch chi eirio teitl eich prosiect fel cwestiwn? • Beth ydych chi'n ceisio ei ddarganfod? • Pa broblemau sydd gyda thechnoleg ddigidol ym maes gofal iechyd? • Mae gofal iechyd yn wasanaeth, felly cofiwch feddwl nid yn unig a fydd y dechnoleg yn gweithio, ond hefyd sut y gallai cleifion ymateb. Pa ffactorau a allai ddylanwadu ar y penderfyniad i ddefnyddio offeryn gofal iechyd digidol? • Meddyliwch am gost, arbed amser, rhwyddineb defnydd, ymddiriedaeth a dibynadwyedd. Sut gallai datblygiadau technolegol newydd, fel Deallusrwydd Artiffisial a dysgu peirianyddol, ddod â newidiadau pellach yn y dyfodol? 6

Briff y myfyriwr Iechyd digidol Mae technolegau digidol eisoes yn trawsnewid ein systemau gofal iechyd. Yn y dyfodol, mae gan ddatblygiadau newydd, gan gynnwys y rhai sy'n defnyddio Deallusrwydd Artiffisial a dysgu peirianyddol, y potensial i arwain at wneud penderfyniadau clinigol cyflymach a mwy cywir, gan wneud meddygaeth yn fwy personol a manwl gywir, ynghyd â chynyddu a gwella ymchwil a datblygu. Dychmygwch eich bod chi'n gweithio mewn meddygfa brysur meddyg teulu. Mae gennych chi ormod o gleifion a dim digon o feddygon a nyrsys. Mae meddygfeydd eraill yn eich ardal yn dechrau defnyddio offer gofal iechyd digidol fel telefeddygaeth, apiau gofal iechyd, gwasanaethau arlein, dyfeisiau gwisgadwy a synwyryddion monitro o bell i leihau llwyth gwaith staff meddygfeydd. Mae eich pennaeth wedi gofyn ichi edrych i mewn i'r offer hyn a chynhyrchu adroddiad yn egluro sut maen nhw'n gweithio ac yn gwerthuso manteision ac anfanteision yr offer mwyaf addawol. Dechrau arni Yn y prosiect hwn byddwch yn dewis ystod o ddatblygiadau newydd mewn technoleg ddigidol i ymchwilio iddynt, gan ddarganfod sut maent yn gweithio. Yna byddwch yn dewis un i ganolbwyntio arno'n fwy manwl, ac yn gwerthuso ei ddefnyddioldeb, cyfyngiadau, manteision ac anfanteision posibl. Dechreuwch trwy ddarganfod pa ddyfeisiau telefeddygaeth, iechyd a gwisgadwy sydd yna. Gallech ddarllen ar-lein gan ddefnyddio un o'r dolenni isod neu weld a allwch gyfweld â rhywun mewn meddygfa neu ysbyty lleol ynghylch pa dechnoleg newydd y maent yn ei defnyddio. Pethau i feddwl amdanynt • Pa dechnoleg mae'r offer hwn yn ei defnyddio? A yw'n ymgorffori Deallusrwydd Artiffisial neu ddysgu peirianyddol? • Yn ogystal â meddwl am yr effaith uniongyrchol ar y claf, efallai yr hoffech edrych i mewn i oblygiadau tymor hir y dechnoleg o'ch dewis. A ellid defnyddio'r data i wella triniaethau neu ddeall mwy am yr achosion yn y dyfodol? • A yw'ch technoleg yn amddiffyn preifatrwydd cleifion? • Nid yw pawb yn gallu trin technoleg. A fyddai'ch technoleg yn eithrio rhai cleifion? • Mae cymaint o offer gofal iechyd ar gael, sut y bydd meddygon a chleifion yn gwybod y gellir ymddiried yn eich un chi? • Sut gallai technolegau fel Deallusrwydd Artiffisial ddod â newidiadau pellach yn y dyfodol? Adnoddau defnyddiol Darganfyddwch yr hyn sydd gan y GIG i'w ddweud am ofal iechyd ddigidol • https://digital.nhs.uk/services/nhs-apps-library • https://www.longtermplan.nhs.uk/onlineversion/chapter-5-digitally-enabled-care-will-gomainstream-across-the-nhs/ Apiau gofal iechyd apptentive.com/blog/2017/05/25/5-apps-changinghealthcare-in-2017/ Preifatrwydd Data a Gofal iechyd digidol Iechyd Digidol yn y DU https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/lifesciences-and-healthcare/articles/digital-health-inthe-uk.html https://www.medicaldevicenetwork.com/features/data-privacy-advertisingamazon-and-artificial-intelligence/ Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • Darganfyddwch a yw unrhyw un o'r deunyddiau, yr offer neu'r dulliau yn beryglus gan ddefnyddio http://science.cleapss.org.uk/Resources/Student- Safety-Sheets / • Asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn a allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod fod). • Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (fel gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati). • Sicrhewch fod digon o le i weithio. • Cliriwch unrhyw beryglon slip neu faglu yn brydlon. • Sicrhewch fod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg. 7

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association