Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
1 year ago

Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol Arian

 • Text
 • Bydd
 • Mewn
 • Ddefnyddio
 • Gyfer
 • Gwnewch
 • Angen
 • Myfyrwyr
 • Unrhyw
 • Prosiect
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

CYNGHORION CALL ar gyfer

CYNGHORION CALL ar gyfer cwblhau prosiect Arian 1. Ceisiwch ddeall y broblem Darganfyddwch fwy am Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol a gwnewch yn siŵr eich bod yn deall yn glir y broblem y mae angen i chi ei datrys a'r amser sydd gennych. Os ydych chi'n datblygu'ch syniad prosiect eich hun, trafodwch eich syniadau â'ch athro neu'ch mentor. 2. Cynlluniwch Lluniwch neu ysgrifennwch gynllun yn dangos sut y byddwch chi'n mynd i'r afael â'r broblem, y tasgau y byddwch chi'n eu cwblhau, yr adnoddau y bydd eu hangen arnoch chi a pha mor hir y byddwch chi'n ei dreulio ar bob tasg. Gofynnwch i'ch athro neu fentor am adborth ar eich cynllun. 3. Byddwch yn ofalus! Nodwch unrhyw risgiau i iechyd a diogelwch neu bryderon moesegol y credwch y bydd. Penderfynwch sut y byddwch yn cyfyngu neu'n goresgyn y risgiau hyn. Dangoswch eich asesiad risg i'ch athro 4. Ymchwilio Ystyriwch ddod o hyd i fentor proffesiynol trwy gysylltu â'ch Hwb Llysgennad STEM lleol: stem.org.uk/stemambassadors/loc alstem-ambassadorhubs Darganfyddwch fwy trwy wneud rhywfaint o ymchwil gan ddefnyddio'r dolenni a awgrymir ar dudalen y prosiect. Ymchwiliwch i erthyglau newyddion perthnasol, postiadau blog a ffynonellau cyfryngau eraill. Photo credit: Diana Novikova 5. Defnyddiwch eich ymchwil i wella'ch cynllun a chynhyrchu syniadau Defnyddiwch eich ymchwil i'ch helpu chi i ddod o hyd i ateb posib neu i ddewis yr arbrofion gorau i'w defnyddio yn eich gwaith ymarferol. 6. Cwblhewch eich syniad a gwnewch y gwaith ymarferol Gwnewch unrhyw waith ymarferol gan gynnwys arbrofion, arolygon, dylunio a gwneud gweithgareddau. Wrth brofi eich syniadau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ei wneud yn brawf teg a chofnodwch eich holl ganlyniadau yn glir. Gallech hefyd ddefnyddio lluniau a dyddiadur i recordio gweithgareddau eich prosiect. 7. Gorffen eich prosiect Beth ydych chi wedi'i ddarganfod trwy wneud eich prosiect? A ddaethoch ar draws unrhyw broblemau, sut wnaethoch chi eu goresgyn? Beth yw effaith eich prosiect ar bobl eraill, sut y gellid ei ddatblygu ymhellach? A yw wedi newid sut rydych chi'n teimlo am Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol? 10 8. Dewisiwch y ffordd orau I gyfathrebu'ch prosiect Dywedwch wrth eraill am yr hyn a wnaethoch. Fe allech chi ddefnyddio adroddiad ysgrifenedig, cyflwyniad digidol, blog neu arddangosfa boster. Sicrhewch eich bod yn cynnwys pob cam o'r cynllunio hyd at y casgliad. Cofiwch, nid yw gwyddoniaeth yn ymwneud â data yn unig. Bydd y prosiectau mwyaf llwyddiannus yn dangos sgiliau cyfathrebu da ac yn dangos syniadau gwreiddiol sy'n mynd i'r afael â phroblem yn y byd go iawn. Hyd yn oed os aiff pethau o chwith, defnyddiwch hyn i ddangos yr hyn rydych chi wedi'i ddysgu.

Deallusrwydd Artiffisial a Data Offeryn Dysgu fi Crewyd y gweithgaredd gan Briff y prosiect Yn y prosiect hwn byddwch yn dylunio offeryn deallusrwydd artiffisial newydd i'w ddefnyddio mewn ystafell ddosbarth. Bydd angen i chi ymchwilio i'r defnydd o ddysgu peirianyddol mewn addysg a rhoi cynnig ar rai offer eich hun. Yna byddwch chi'n datblygu cysyniad ar gyfer eich offeryn addysgu, gan egluro sut y byddai'n defnyddio data a pha dasgau y byddai'n eu cyflawni. Dylech ddechrau trwy ddarganfod sut mae dysgu peirianyddol yn cael ei ddefnyddio mewn addysg ar hyn o bryd a sut y gallai gael ei ddefnyddio yn y dyfodol. Defnyddiwch y dolenni o dan ‘adnoddau defnyddiol’ yn ogystal â chwilio am erthyglau newyddion, postiadau blog neu erthyglau cylchgrawn gwyddoniaeth. Rhestrwch y tasgau sydd fel arfer dan arweiniad athro neu aelod arall o staff y gallech chi ddatblygu eich offeryn dysgu peirianyddol ar ei gyfer. Er enghraifft, cymryd cofrestr, profi gwybodaeth myfyrwyr, rhoi gwybodaeth am bwnc, cyfarfod a chyfarch myfyrwyr, aseinio grwpiau, datblygu cwricwlwm. Meddyliwch hefyd am amgylchedd yr ystafell ddosbarth: beth allai eich helpu i weithio'n fwy effeithiol? Pa gymorth ychwanegol y gallai cyfrifiaduron ei ddarparu, er enghraifft i'r rheini ag anawsterau dysgu? Rhannwch y tasgau hyn yn gamau llai ac ystyriwch yr holl ddata y bydd ei angen ar y cyfrifiadur i gwblhau pob un. Ystyriwch y risgiau pe bai cyfrifiadur yn gwneud y penderfyniadau hyn yn hytrach na bod dynol. A fyddant yn deg? Beth yw'r terfynau i'r hyn y gellir ymddiried mewn peiriant i'w wneud? Penderfynwch ar un dasg a datblygu cynllun ar gyfer eich offeryn dysgu peirianyddol gydag esboniad manwl o sut y bydd yn defnyddio data i wneud pob penderfyniad. Fe allech chi brofi rhai o'ch syniadau neu fersiynau syml ohonyn nhw gan ddefnyddio offeryn dylunio AI fel teachable machine: arbrofion.withgoogle.com/teachable-machine Darganfyddwch beth yw barn athrawon a myfyrwyr am eich syniadau. Crewch naill ai prototeip syml neu fodel corfforol i gynrychioli’ch offeryn ynghyd ag esboniad o sut y bydd yn defnyddio data i wneud penderfyniad Ysgrifennwch am eich prosiect mewn adroddiad neu set o bostiadau blog yn egluro sut y byddai'n gweithio a'r data y byddai'n ei ddefnyddio.. Pethau i feddwl amdanynt • Pa dasgau y gallai cyfrifiadur eu gwneud i arbed amser ac adnoddau athrawon? • Sut allwch chi greu system sy'n diwallu anghenion pob myfyriwr? • A allai'r cyfrifiadur fod yn well na bod dynol ar rai o'r tasgau? • Pa sgiliau sydd gan athro dynol a fyddai anoddaf i beiriant eu dyblygu? • Beth yw'r risgiau o ddefnyddio data neu ddysgu peirianyddol yn eich system? Adnoddau defnyddiol • royalsociety.org/topicspolicy/projects/machinelearning/what-is-machinelearning-infographic/ • royalsociety.org/topicspolicy/projects/machinelearning/machine-learning-inthe-world-around-youinfographic/ • nesta.org.uk/blog/exploringfuture-ai-education/ • experiments.withgoogle.com/te achable-machine Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • darganfyddwch â yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resource s/Student-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn â allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • Casglwch y wybodaeth bersonol sydd ei angen arnoch yn unig • Efallai y bydd arnoch angen casglu barn unigolion yn ddienw • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfleu pwrpas yr arolwg a sut y byddwch yn defnyddio'r canlyniadau; • Gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg. 11

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association