Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
1 year ago

Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol Arian

 • Text
 • Bydd
 • Mewn
 • Ddefnyddio
 • Gyfer
 • Gwnewch
 • Angen
 • Myfyrwyr
 • Unrhyw
 • Prosiect
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Deallusrwydd Artiffisial

Deallusrwydd Artiffisial a Data | Twf Glân | Dyfodol Symudedd Teithio Actif Briff y prosiect Yn y prosiect hwn byddwch yn defnyddio data o Transport for London neu Google Maps i ddatblygu offeryn ac ymgyrch i gydfynd sy'n annog pobl i gerdded neu feicio mwy. Dechreuwch trwy wneud rhestr o fanteision, a rhwystrau i, ddulliau teithio egnïol fel cerdded a beicio. A oes unrhyw rwystrau penodol yn eich ardal leol? Ymchwiliwch i enghreifftiau o offer a ddefnyddir gan Transport for London (TfL) i annog cerdded a beicio. Er enghraifft, map cerdded Transport for London, cynllun llogi beiciau Santander, arwyddion stryd Legible London. Edrychwch ar enghreifftiau tebyg yn eich ardal leol fel llogi beiciau eraill neu gynlluniau cerdded. Cynhaliwch arolwg cychwynnol o fyfyrwyr yn eich ysgol i weld faint sy'n cerdded neu'n beicio bob dydd. Gwnewch restr o syniadau i annog mwy o fyfyrwyr i gerdded a beicio i'r ysgol. Fe allech chi addasu un o'r offer a grëwyd gan TfL ar gyfer eich ardal neu feddwl am eich syniad eich hun. Er enghraifft, fe allech chi greu map amseroedd cerdded ar gyfer eich ardal leol neu arwyddion cerdded i ddangos lleoedd sy'n hygyrch ar droed o'ch ysgol. Pa ddata fydd ei angen arnoch i wneud i’ch offeryn weithio? Gallech ddefnyddio data amcangyfrifedig o amser teithiau neu bellteroedd o gynlluniwr taith TfL neu o Google Maps. Gallech gynllunio a darparu ymgyrch deithio ‘weithredol’ yn eich ysgol i lansio eich offeryn newydd ac annog myfyrwyr i gerdded neu feicio i’r ysgol mor rheolaidd â phosibl. Gwerthuswch eich offeryn a'ch ymgyrch trwy fesur pa mor effeithiol ydoedd. A fu cynnydd yn y niferoedd sy'n cerdded a beicio i'r ysgol?Ailadroddwch eich arolwg cychwynnol. Pethau i feddwl am amdanynt • Pwy yw eich cynulleidfa darged a beth yw eu hanghenion? • Sut y byddwch chi'n profi a yw’ch offeryn yn gweithio? • A oes unrhyw ystyriaethau moesegol? • A yw'n hygyrch i bawb? • Pe bai gennych fynediad at fwy o ddata pa offer eraill a fyddai o gymorth Adnoddau defnyddiol • tfl.gov.uk/corporate/abouttfl/improving-air-quality • googlemaps.com • tfl.gov.uk/info-for/schools-andyoung-people/teachingresources/walk-about-talkabout • tfl.gov.uk/modes/walking/ Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • darganfyddwch â yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resourc es/Student-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn â allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • Ceisiwch gynnwys ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y ffyrdd yn eich ymgyrch a sicrhau bod myfyrwyr eraill yn dilyn hyn; • Gwnewch yn siwr for digon o le i weithio • Cliriwch beryglon slip neu faglu yn brydlon; • Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • Gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg 12

Deallusrwydd Artiffisial a Data I Dyfodol Symudedd Lampau Stryd Clyfar Briff y prosiect Yn y prosiect hwn byddwch yn dylunio darn newydd o ddodrefn stryd clyfar i helpu i arbed ynni, monitro llygredd aer a diwallu anghenion y gymuned leol. Darganfyddwch beth yw dodrefn stryd clyfar. Gallech ddechrau trwy ymchwilio i lampau stryd clyfar; darganfod sut maen nhw'n gweithio, pa swyddogaethau sydd ganddyn nhw, pa ddata maen nhw'n ei gasglu a ble gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw. Yn eich barn chi, beth yw'r buddion i'r gymuned leol ac i'r amgylchedd? Sut mae strydoedd yn cael eu goleuo yn eich ardal leol? Ydy'r goleuadau'n aros ymlaen trwy'r nos? A oes ardaloedd heb oleuadau stryd sy'n gwneud i bobl deimlo'n anniogel? Gwnewch restr o nodweddion a allai fod yn ddefnyddiol ar ddarn o ddodrefn stryd clyfar yn eich ardal leol. Ystyriwch pwy sy'n byw yno a beth allai eu hanghenion fod. Ble fyddai'r lleoliad gorau? Gallech gynnal arolwg ymhlith myfyrwyr neu aelodau'r gymuned i ddarganfod eu barn. Gan ddefnyddio canlyniadau eich ymchwil a'ch arolwg, dyluniwch ddarn newydd o ddodrefn stryd ar gyfer eich ardal leol. Ystyriwch sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn ddefnyddiol ac yn hygyrch i bobl o wahanol oedrannau. Gwnewch fodel graddfa neu set o luniadau o'ch dyluniad, ynghyd ag esboniad o sut y byddai'n gweithio, ble y byddai wedi'i leoli a sut rydych chi wedi gwneud y penderfyniadau hyn. Cynlluniwch sut y byddwch yn gwerthuso'ch syniad ac yn cael adborth gan eich cynulleidfa darged. Pethau i feddwl amdanynt • Pwy yw eich cynulleidfa darged a beth yw eu hanghenion? • Sut y byddwch chi'n profi os yw'ch cynnyrch yn gweithio? • A yw'n hygyrch i bawb? • Sut y bydd yn cael ei bweru? • Ble fyddech chi'n gosod eich dodrefn clyfar? Adnoddau defnyddiol Cyflwyniad i lampau stryd clyfar: • intelligenttransport.com Edrychwch am fwy o erthyglau ar y gwefannau isod: • newscientist.com • wired.com Hanes goleuo strydoedd: • theguardian.com/cities/2014/no v/13/sci-fi-future-lamp-postsstreet-lighting Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • darganfyddwch â yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resource s/Student-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn â allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • dangoswch eich cynllun a'ch asesiad risg i'ch athro cyn i chi ddechrau ar unrhyw waith ymarferol. • Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • Gwiriwch eich cynllun ar gyfer defnyddio offer a deunyddiau gydag athro cyn dechrau ar unrhyw waith ymarferol; • Gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg; 13

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association