Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
1 year ago

Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol Arian

 • Text
 • Bydd
 • Mewn
 • Ddefnyddio
 • Gyfer
 • Gwnewch
 • Angen
 • Myfyrwyr
 • Unrhyw
 • Prosiect
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Twf Glân| Dyfodol

Twf Glân| Dyfodol Symudedd Cell Danwydd Hydrogen Briff y prosiect Yn y prosiect hwn byddwch yn dylunio cell danwydd prototeip, y byddwch yn ei chyflwyno mewn fforwm fel Dragons Den, i gynnig am gyllid datblygu pellach. Eich cam cyntaf yw cynnal arbrofion ymarferol: • Ymchwilio i ffactorau sy'n effeithio ar berfformiad cell danwydd hydrogen; • Gwerthuso dulliau o gynhyrchu hydrogen i'w defnyddio mewn celloedd tanwydd. Mae nwyon ecsôst cerbydau yn peri problemau llygredd difrifol mewn dinasoedd. Un awgrym yw defnyddio hydrogen fel tanwydd yn lle petrol a disel - ond nid yw hynny mor syml ag y mae'n swnio. Mae cerbydau sy'n cael eu pweru gan hydrogen yn bodoli ond, hyd yn hyn, maen nhw'n dal i fod yn arbrofol. Mae llawer o ddinasoedd ledled y byd yn rhoi cynnig ar fysiau hydrogen. Mae sawl gweithgynhyrchydd ceir yn datblygu modelau hydrogen. Ydych chi ar fin bod yn dyst i chwyldro ‘trafnidiaeth werdd’? Dechreuwch trwy ymchwilio i gelloedd tanwydd hydrogen. Dylech ddarganfod am y cydrannau celloedd tanwydd a'u swyddogaethau a'r adweithyddion a'r cynhyrchion mewn adweithiau celloedd. Gwnewch gell tanwydd hydrogen gyda'r pecyn enghreifftiol. Fel arall, dyluniwch eich cell danwydd syml eich hun. Dangoswch eich dyluniad i'ch athro cyn ei wneud. Sefydlwch arbrawf i fesur perfformiad eich cell danwydd. Bydd angen i chi fesur y mewnbwn a'r allbwn ynni. Yna gallwch ddefnyddio hwn i gyfrifo'r effeithlonrwydd. Dyluniwch gyfres o arbrofion i ddarganfod effaith gwahanol ddyluniadau ar ei berfformiad. Ystyriwch pa nodweddion y byddwch chi'n eu newid. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n newid un newidyn ar y tro yn unig er mwyn ei gadw'n brawf teg. Gallech geisio newid: • Electrodau - math o ddeunydd, maint, siâp, pellter ar wahân. • Electrolytau - hydoddyn, toddydd, crynodiad, electrolyt solet / pilen. • Dyluniad corfforol - trefniant cydrannau, maint, siâp a màs cyffredinol. Cofnodwch eich canlyniadau mewn ffordd briodol a dod i gasgliadau ynghylch sut mae pob newidyn yn effeithio ar y perfformiad. Pethau i feddwl amdanynt • Sut mae cell danwydd hydrogen yn gweithio? • Sut mae newid dyluniad cell tanwydd yn effeithio ar ei berfformiad? • Sut allwch chi fesur perfformiad cell danwydd? • Pa mor effeithiol yw celloedd tanwydd hydrogen o’u cymharu â ffynonellau ynni ‘gwyrdd’ eraill, fel biodisel? • Os daw cerbydau celloedd tanwydd hydrogen yn gyffredin, o ble y daw'r holl hydrogen? Adnoddau defnyddiol • Gofynnwch i'ch athro am becyn enghreifftiol ar gyfer gwneud cell danwydd hydrogen (ar gael gan gyflenwyr labordy, fel arfer gyda chyfarwyddiadau ar gyfer ymchwiliadau amrywiol). Offer labordy arferol ar gyfer: • mesur gwres ac egni trydanol; • cynhyrchu hydrogen ac ocsigen, gan gynnwys trwy electrolysis; • cerbydau hydrogen ledled y byd; • celloedd tanwydd hydrogenocsigen; • sut mae celloedd tanwydd hydrogen yn gweithio; • gwneud cell tanwydd hydrogen DIY elfennol (Fel arall, defnyddiwch electrodau carbon, gan gasglu nwyon mewn tiwbiau prawf llawn electrolyt uwch eu pennau). Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • darganfyddwch â yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resources/ Student-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn â allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • Gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg; 14

Cymdeithas sy’n Heneiddio Ymwrthedd gwrthficrobaidd a heneiddio'n iach Crewyd y gweithgaredd gan Briff y prosiect Yn y prosiect hwn byddwch yn ymchwilio i ymwrthedd gwrthficrobaidd a heneiddio ac yn cynhyrchu cyflwyniad a ffeithlun ar gyfer cynulleidfa anarbenigol fyd-eang i godi ymwybyddiaeth o’r pwyntiau pwysicaf a sut y dylid eu datrys. Mae gwrthficrobau, yn enwedig gwrthfiotigau, yn dod yn llai effeithiol yn rhannol oherwydd gorddefnydd a defnydd anghywir. Mae angen gweithredu ynglŷn ag ymwrthedd gwrthficrobaidd (antimicrobial resistance, neu AMR) fel nad yw'n rhwystro uchelgais yr Her Fawr i bobl fwynhau o leiaf bum mlynedd iach, annibynnol ychwanegol mewn bywyd, erbyn 2035. Dechreuwch trwy ymchwilio i feysydd afiechyd sy'n effeithio ar y system imiwnedd (e.e.diabetes a chanser). Ymchwiliwch pa gamau y gellir eu cymryd i leihau'r risg o ddatblygu clefydau o'r fath. Nodwch y cysylltiad rhwng system imiwnedd wan a datblygu haint o facteria aml-ymwrthol. Nodwch sut y gallai ymwrthedd gwrthficrobaidd rwystro uchelgeisiau i bobl fwynhau o leiaf bum mlynedd iach, annibynnol ychwanegol mewn bywyd, erbyn 2035. Cynhyrchwch gyflwyniad, ynghyd â ffeithlun cryno, ar gyfer cynulleidfa anarbenigol sy’n dangos yr hyn rydych chi wedi ymchwilio iddo. Pethau i feddwl amdanynt • Pwy fydd yn elwa o dueddiad llai i haint gan facteria amlymwrthol? • Beth yw ymwrthedd gwrthficrobaidd a pham ei fod yn fater sy'n effeithio ar bawb? • Beth yw'r afiechydon sy'n gwanhau'r system imiwnedd? • Pa gamau y gall cymdeithas eu cymryd nawr, i leihau'r risg yn y dyfodol o ddatblygu afiechydon sy'n gwanhau'r system imiwnedd? • Beth yw'r ffactorau a allai gael effaith ar yr uchelgais i bobl fwynhau o leiaf pum mlynedd iach, annibynnol ychwanegol mewn bywyd, erbyn 2035? 15 Adnoddau defnyddiol • abpischools.org.uk/topic/antimi crobial-resistance • abpischools.org.uk/ • abpi.org.uk/what-we-do/globalcampaigns/we-wont-rest/forthe-chance/ • antibioticguardian.com/keepantibiotics-working/ • improvement.nhs.uk/resources/f ighting-antimicrobialresistance/ • euro.who.int/en/healthtopics/diseaseprevention/antimicrobialresistance/news/news/2018/11/ of-all-human-diseases,-60- originate-in-animals-one-healthis-the-only-way-to-keepantibiotics-working • youtube.com/watch?time_conti nue=6&v=zbV7Y_j3s9M • youtube.com/watch?time_conti nue=1&v=SfT79NaQoIE • apps.beta.nhs.uk/?page=1 Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • darganfyddwch â yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resource s/Student-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn â allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • Gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg;

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association