Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
1 year ago

Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol Aur

 • Text
 • Ddiwydiannol
 • Strategaeth
 • Mawr
 • Heriau
 • Byddwch
 • Angen
 • Ddefnyddio
 • Gwnewch
 • Myfyrwyr
 • Gyfer
 • Unrhyw
 • Mewn
 • Prosiect
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

CYNGHORION CALL i

CYNGHORION CALL i fyfyrwyr sy'n cwblhau prosiect Aur 1. Ceisiwch ddeall y broblem Darganfyddwch fwy am Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol a gwnewch yn siŵr eich bod yn deall yn glir y broblem y mae angen i chi ei datrys a'r amser sydd gennych. Os ydych chi'n datblygu'ch syniad prosiect eich hun, trafodwch eich syniadau â'ch athro neu'ch mentor. 2. Cynlluniwch Lluniwch neu ysgrifennwch gynllun yn dangos sut y byddwch chi'n mynd i'r afael â'r broblem, y tasgau y byddwch chi'n eu cwblhau, yr adnoddau y bydd eu hangen arnoch chi a pha mor hir y byddwch chi'n ei dreulio ar bob tasg. Gofynnwch i'ch athro neu fentor am adborth ar eich cynllun.. 3. Byddwch yn ofalus! Nodwch unrhyw risgiau i iechyd a diogelwch neu bryderon moesegol y credwch y bydd. Penderfynwch sut y byddwch yn cyfyngu neu'n goresgyn y risgiau hyn. Dangoswch eich asesiad risg i'ch athro 4. Ymchwilio Ystyriwch ddod o hyd i fentor proffesiynol trwy gysylltu â'ch Hwb Llysgennad STEM lleol: stem.org.uk/stemambassadors/localstem-ambassadorhubs Darganfyddwch fwy trwy wneud rhywfaint o ymchwil gan ddefnyddio'r dolenni a awgrymir ar dudalen y prosiect. Ymchwiliwch i erthyglau newyddion perthnasol, postiadau blog a ffynonellau cyfryngau eraill. 5. Defnyddiwch eich ymchwil i wella'ch cynllun a chynhyrchu syniadau Defnyddiwch eich ymchwil i'ch helpu chi i ddod o hyd i ateb posib neu i ddewis yr arbrofion gorau i'w defnyddio yn eich gwaith ymarferol. 6. Cwblhewch eich syniad a gwnewch y gwaith ymarferol Gwnewch unrhyw waith ymarferol gan gynnwys arbrofion, arolygon, dylunio a gwneud gweithgareddau. Wrth brofi eich syniadau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ei wneud yn brawf teg a chofnodwch eich holl ganlyniadau yn glir. Gallech hefyd ddefnyddio lluniau a dyddiadur i recordio gweithgareddau eich prosiect. 7. Gorffen eich prosiect Beth ydych chi wedi'i ddarganfod trwy wneud eich prosiect? A ddaethoch ar draws unrhyw broblemau, sut wnaethoch chi eu goresgyn? Beth yw effaith eich prosiect ar bobl eraill, sut y gellid ei ddatblygu ymhellach? A yw wedi newid sut rydych chi'n teimlo am Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol? 8. Dewisiwch y ffordd orau i gyfathrebu'ch prosiect Dywedwch wrth eraill am yr hyn a wnaethoch. Fe allech chi ddefnyddio adroddiad ysgrifenedig, cyflwyniad digidol, blog neu arddangosfa boster. Sicrhewch eich bod yn cynnwys pob cam o'r cynllunio hyd at y casgliad. Cofiwch, nid yw gwyddoniaeth yn ymwneud â data yn unig. Bydd y prosiectau mwyaf llwyddiannus yn dangos sgiliau cyfathrebu da ac yn dangos syniadau gwreiddiol sy'n mynd i'r afael â phroblem yn y byd go iawn. Hyd yn oed os aiff pethau o chwith, defnyddiwch hwn i ddangos yr hyn rydych chi wedi'i ddysgu. 10

Cymdeithas sy’n Heneiddio | Deallusrwydd Artiffisial a Data Cynorthwy-ydd Personol Crewyd y gweithgaredd gan Briff y prosiect Yn y prosiect hwn byddwch yn dylunio ac yn rhaglennu offeryn cynorthwy-ydd personol gyda deallusrwydd artiffisial i gefnogi person hŷn sy'n byw ar ei ben ei hun. Bydd angen i chi ymchwilio i anghenion pobl hŷn cyn dewis yr offeryn sylfaenol mwyaf priodol i'w ddefnyddio a'i raglennu i gyflawni tasg benodol. Bydd angen i chi: • Ymchwilio i anghenion pobl hŷn sy'n byw'n annibynnol; • Nodi ac asesu ystod o offer cynorthwy-ydd personol digidol sydd ar gael; • Ddylunio model prototeip neu raglen o’ch offeryn cynorthwy-ydd personol a'i brofi gyda'ch cynulleidfa darged. Dylech ddechrau trwy ymchwilio i gynorthwywyr personol robotig cyfredol fel chatbots sydd ar gael ar gyfer y cartref ac ar gyfer y gweithle. Gallech hefyd ymchwilio i'r defnydd o gymdeithion rhithwir deallus artiffisial. A oes unrhyw un ohonynt wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer pobl oedrannus ar hyn o bryd? Ymchwiliwch i anghenion pobl hŷn sy'n byw ar eu pennau eu hunain. Pa rolau y mae gofalwyr dynol a gweithwyr cymorth oedolion eraill yn eu chwarae yn eu bywydau? Os ydych chi'n dylunio cysyniad ar gyfer offeryn cynorthwy-ydd personol gyda deallusrwydd artiffisial newydd bydd angen i chi ddangos sut y byddai'r system yn casglu ac yn defnyddio data i sbarduno gweithredoedd. Fel arall, fe allech chi raglennu dyfais sy'n bodoli eisoes i gyflawni tasg benodol i wella bywyd person oedrannus. Pethau i feddwl amdanynt • Pa dasgau a phenderfyniadau y gall peiriant eu cyflawni? • A fydd yn cael ei reoli gan lais, testun neu ysgogiad gweledol? • Sut fyddai'ch dyfais yn gwella bywyd person hŷn? • A oes unrhyw risgiau i ddibynnu ar gynorthwy-ydd personol digidol? • Beth fyddai'n digwydd pe bai'r data a gesglir gan y ddyfais yn mynd i'r dwylo anghywir? Adnoddau defnyddiol • theguardian.com/commentisfr ee/2018/jul/02/robo-carershuman-principles-technologycare-crisis • independent.co.uk/lifestyle/health-andfamilies/health-news/therobot-that-couldrevolutionise-home-care-forelderly-people-stevie-usa8068931.html Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • darganfyddwch â yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resour ces/Student-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn â allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • Ystyriwch sut y bydd data a gwybodaeth ar eich system yn cael eu storio; • wrth brofi eich syniadau, gwnewch yn siŵr bod cyfranogwyr yn deall pwrpas eich prosiect a sut y byddwch chi'n defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd; • Gwnewch yn siwr for digon o le i weithio • Cliriwch beryglon slip neu faglu yn brydlon; • Gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg 11

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association