Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
1 year ago

Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol Aur

 • Text
 • Ddiwydiannol
 • Strategaeth
 • Mawr
 • Heriau
 • Byddwch
 • Angen
 • Ddefnyddio
 • Gwnewch
 • Myfyrwyr
 • Gyfer
 • Unrhyw
 • Mewn
 • Prosiect
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Deallusrwydd Artiffisial

Deallusrwydd Artiffisial a Data | Dyfodol Symudedd Ydyn ni'n barod am geir di-yrrwr? Briff y prosiect Yn y prosiect hwn byddwch yn ymchwilio i fanteision a heriau ceir heb yrrwr ac yn asesu barn y cyhoedd am y dechnoleg newydd hon. Dechreuwch trwy ddarganfod sut mae dysgu peiriant yn cael ei ddefnyddio mewn ceir heb yrrwr a rhai o'r heriau sy'n wynebu datblygwyr y dechnoleg. Mae'n bwysig cynllunio'ch ymchwil. Sicrhewch fod rhestr o'r holl ffynonellau gwybodaeth ar gael ichi am geir heb yrrwr. Gallai hyn gynnwys erthyglau newyddion, cyfnodolion proffesiynol, arolygon barn y cyhoedd, dogfennau polisi, astudiaethau achos a chyfweliadau â gweithwyr proffesiynol. Penderfynwch pa ffynonellau y byddwch chi'n dewis edrych arnyn nhw yn eich ymchwiliad a pham ac ystyriwch sut y byddwch chi'n cofnodi'ch canfyddiadau mewn ffordd resymegol. Os penderfynwch ddefnyddio astudiaethau achos yn eich ymchwil, bydd angen i chi benderfynu sut y byddwch yn eu dewis. Os ydych chi'n edrych ar erthyglau efallai y byddwch chi'n penderfynu a ydyn nhw'n gadarnhaol neu'n negyddol yn gyntaf cyn dadansoddi'r dystiolaeth. Os oes gennych fynediad i bolau piniwn cyhoeddus, ceisiwch edrych ar y data crai. Gallech ymchwilio i farn pobl o gymharu â'u cefndir neu ddemograffig. Gallech gynnal eich arolwg eich hun i ddarganfod beth yw barn pobl o wahanol oedrannau a chefndiroedd. Gallech gynllunio a chynnal eich cyfweliad eich hun gyda gweithiwr proffesiynol arbenigol. Gallai hyn fod yn rhywun sy'n gweithio yn y sectorau yswiriant ceir neu weithgynhyrchu ceir, neu a allai fod yn ymchwilydd prifysgol sydd yn gweithio ar Ddeallusrwydd Artiffisial. Gofynnwch i’ch athro am gymorth i ymgysylltu gyda arbennigwyr. Pethau i feddwl amdanynt • Pa dasgau fyddai peiriant yn eu gwneud yn well na gyrrwr dynol? • Pe bai damwain, pwy fyddai'n gyfrifol? • Beth allai fod y goblygiadau ehangach pe bai pob cerbyd neu'r mwyafrif yn dod yn ddi-yrrwr? • A all ceir heb yrrwr gydfodoli â defnyddwyr eraill y ffordd yn ddiogel? • Pwy allai fod ar eu colled pe bai'r mwyafrif o gerbydau'n dod yn ddi-yrrwr? • Sut gallai barn y cyhoedd effeithio ar ddyfodol ceir heb yrrwr? Adnoddau defnyddiol Gofynnwch i'ch athro / athrawes eich helpu i ddod o hyd i fentor arbenigol: stem.org.uk/stem-ambassadors Erthyglau: • wired.co.uk • newscientist.com • askforevidence.org/help/evidence Canlyniadau arolwg barn cyhoeddus y DU • yougov.co.uk • ipsos.com/ipsos-mori/en-uk Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • darganfyddwch â yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resources/ Student-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn â allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • gwnewch yn siwr for digon o le i weithio • cliriwch beryglon slip neu faglu yn brydlon; • gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg 12

Cymdeithas sy’n Heneiddio Deiet Gytbwys Briff y prosiect Mae'r prosiect hwn wedi'i rannu'n ddwy ran. Mae'r cyntaf yn seiliedig ar ymchwil i raddau helaeth. Mae'r ail yn cynnwys cemeg ddadansoddol a bioleg, gan y byddwch chi'n cynnal profion bwyd. Eich nod yw coladu data a gwybodaeth ac awgrymu dau fwydlen am ddau ddiwrnod i rywun ag anhwylder maethol. I ddechrau, dylech wneud rhywfaint o ymchwil i anhwylder maethol o'ch dewis. Mae rhai enghreifftiau i ddewis ohonynt yn cynnwys: • Diabetes Math 1 neu Math 2; • Clefyd coeliag; • Clefyd Crohn; • Gwasgedd gwaed uchel; • Anemia. Gallech gyfweld â dietegydd o ysbyty lleol neu weithiwr proffesiynol perthnasol i ddarganfod mwy am sut y gellir rheoli'r anhwylder maethol. Dylech gynhyrchu poster neu daflen hyrwyddo yn dweud wrth bobl am y cyflwr. Dylech gynnwys gwybodaeth am ddiagnosis, symptomau, argymhellion ar gyfer triniaeth (gan gynnwys addasiadau i ddeiet) a pha bobl sydd fwyaf tebygol o gael eu heffeithio. Eich ail dasg yw cynhyrchu dau fwydlen am ddau ddiwrnod. Dylai pob diwrnod gynnwys tri phryd (brecwast, cinio, swper), yn ogystal â diodydd (ac unrhyw fyrbrydau rydych chi'n teimlo sy'n briodol). Dylai'r fwydlen gyntaf fod ar gyfer diwrnod gwaith cyffredin (naill ai yn y gwaith neu yn yr ysgol / coleg). Dylai'r ail fod ar gyfer y penwythnos. Dylai pob bwydlen gael ei dylunio i fodloni cyfanswm y lwfans dyddiol a argymhellir ar gyfer prif fathau o fwyd. Cynhwyswch gyngor cyffredinol ar gynhwysion a dulliau coginio. Dylech hefyd gynnal eich profion bwyd eich hun i wirio gwybodaeth o'r fath. Chi sydd i benderfynu pa fathau o brawf bwyd rydych chi am eu cynnal. Bydd angen i chi ddylunio'r dulliau eich hun hefyd. Dyma dri awgrym i'ch rhoi ar ben ffordd: • Cynnwys egni. • Annirlawnder brasterau. • Canfod y meintiau o fwynau a fitaminau Pethau i feddwl amdanynt • Pa anhwylderau maethol sy'n gysylltiedig ag oedran? • Sut mae amlder yr anhwylderau maethol hyn wedi newid yn ystod y blynyddoedd diwethaf? • Mewn cymdeithas sy'n heneiddio, beth fydd yr heriau mwyaf sy'n wynebu dietegwyr? • Sut gallai labelu bwyd helpu i wella bywydau pobl ag anhwylderau maethol? • Pa atebion eraill sy'n cael eu datblygu i helpu i reoli anhwylderau maethol? 13 Adnoddau defnyddiol • Cyswlltwch gyda dietegydd neu weithiwr proffesiynol cymwys perthnasol arall. Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • darganfyddwch a yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resour ces/Student-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn a allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • peidiwch â bwyta unrhyw fwyd a ddefnyddir mewn arbrofion mewn labordy gwyddonaieth neu ystafell ddosbarth; • penderfynwch fwyta bwyd rydych wedi'i wneud, bydd angen i chi sicrhau bod argymhellion hylendid bwyd yn cael eu dilyn a bod y rhain yn cael eu cynnwys yn eich asesiad risg; • penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • gwnewch yn siŵr bod digon o le i weithio; • clirio peryglon slip neu faglu yn brydlon; • gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg.

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association