Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
1 year ago

Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol Aur

 • Text
 • Ddiwydiannol
 • Strategaeth
 • Mawr
 • Heriau
 • Byddwch
 • Angen
 • Ddefnyddio
 • Gwnewch
 • Myfyrwyr
 • Gyfer
 • Unrhyw
 • Mewn
 • Prosiect
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Twf Glân | Dyfodol

Twf Glân | Dyfodol Symudedd Hedfan tanwydd amgen Crewyd y gweithgaredd gan Briff y prosiect Yn y prosiect hwn byddwch yn ymchwilio i'r defnydd cyfredol o ffynonellau tanwydd cynaliadwy ac amgen ar gyfer teithio awyr ac yn ymchwilio i'w potensial ar gyfer twf, a'r cyfyngiadau cyfredol. Dechreuwch trwy edrych ar faint o hediadau sydd bob dydd, bob blwyddyn a faint o'r rhain sy'n hediadau tanwydd cynaliadwy/amgen. Fe allech chi ddefnyddio gwefan radar hedfan i wneud hyn. Penderfynwch sut y byddwch chi'n mynd i’r afael â’r prosiect a'r adnoddau y gallech chi eu defnyddio ar gyfer eich ymchwil. Gallai'r rhain gynnwys cyfweliadau ag arbenigwyr yn y diwydiant, gwefannau cwmnïau a deddfwriaeth y llywodraeth. Dylech gymharu strategaethau o leiaf dau gwmni hedfan gwahanol yn eich ymchwil. Gofynnwch i'ch athro eich helpu chi i gysylltu ag arbenigwr yn y diwydiant hedfan neu ymchwilydd prifysgol sy'n arbenigo mewn technoleg hedfan. Paratowch rai cwestiynau iddyn nhw i ddarganfod mwy am y datblygiadau diweddaraf yn eu maes gwaith neu ymchwil. Ymchwiliwch i ffynonellau tanwydd hedfan cyfredol ac amgen sy'n cael eu hystyried ar hyn o bryd i bweru hedfan fasnachol hyd at 2050. Ystyriwch pam mae angen technolegau tanwydd hedfan amgen a sut mae'r rhain yn cysylltu â thargedau amgylcheddol y llywodraeth. Ymchwiliwch i o leiaf dri thanwydd amgen/cynaliadwy sy'n cael eu defnyddio neu eu datblygu ar hyn o bryd i'w defnyddio yn y dyfodol. Gan ddefnyddio'ch ymchwil, penderfynwch sut olwg fydd ar ddyfodol y diwydiant hedfan. Crewch boster A3 i gyflwyno canfyddiadau eich ymchwil. Pethau i feddwl amdanynt • Pam mae angen i ni gael diwydiant hedfan cynaliadwy? • Pam mae angen i ni ystyried tanwydd hedfan amgen? • Beth yw'r effeithiau negyddol hedfan ar amgylchedd? Beth mae'r diwydiant yn ei wneud i leihau'r effeithiau ar yr amgylchedd? • Pa rai yw'r ffynonellau tanwydd amgen/ffynonellau tanwydd cynaliadwy mwyaf diddorol sy'n cael eu datblygu? Adnoddau defnyddiol Gwefanau cwmniau hedfan • ICAO • IATA • CORSIA • Boeing • Airbus • flightradar24.com/60,15/6 • icao.int/environmentalprotection/GFAAF/Pages/de fault.aspx Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • darganfyddwch a yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resou rces/Student-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn a allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg. 14

Deallusrwydd Artiffisial a Data Sut gallai Deallusrwydd Artiffisial atal haint? Crewyd y gweithgaredd gan Briff y prosiect Yn y prosiect hwn byddwch yn dylunio ap sy'n monitro iechyd a ffordd o fyw i nodi, cyn gynted â phosibl, y tebygolrwydd y bydd unigolyn yn datblygu clefyd sy'n effeithio ar y system imiwnedd. Mae'r afiechydon hyn yn cynyddu'r tueddiad i haint gan facteria aml-ymwrthol. Dechreuwch trwy ymchwilio i feysydd afiechyd sy'n effeithio ar y system imiwnedd (e.e. diabetes a chanser) gan ddefnyddio'ch llyfr gwaith neu arlein. Dewiswch un o'r rhain i ganolbwyntio'ch prosiect arno. Gofynnwch i'ch athro/athrawes eich rhoi mewn cysylltiad â gweithiwr proffesiynol perthnasol sy'n gweithio ym maes fferyllol neu ofal iechyd. Darganfyddwch sut mae'r afiechyd yn effeithio ar y system imiwnedd a sut y gallai roi cleifion mewn perygl o gael eu heintio gan facteria amlymwrthol. Darganfyddwch pa gamau y gellir eu cymryd i leihau'r risg o ddatblygu'r afiechydon. Defnyddiwch eich ymchwil i ddylunio cysyniad ar gyfer eich ap. Nodwch pa ddata y byddai angen i chi ei olrhain i fonitro tueddiad i'r clefyd, e.e. cylchedd y wasg fel un dynodwr risg o ddiabetes Math 2. Ystyriwch pa rybuddion y gallai'r ap eu hanfon at y defnyddiwr i leihau'r risg o ddatblygu'r afiechyd. Cynhyrchwch ffrâm wifren ar gyfer eich ap yn dangos y sgriniau sy'n wynebu'r defnyddiwr a'i anodi i egluro sut y byddai'n gweithio. Pethau i feddwl amdanynt • Pwy fydd yn elwa o dueddiad llai i haint gan facteria aml-ymwrthol? • Beth yw'r risgiau a'r materion moesegol o ddefnyddio ap i nodi'r rhai sydd mewn perygl o ddatblygu clefyd? • Sut fydd eich ap yn wahanol i'r apiau hynny sy'n gysylltiedig ag iechyd sydd eisoes wedi'u datblygu? • Pwy fyddai'n defnyddio'ch ap ac a fyddai o fewn cyrraedd pawb? • Pa gamau y gall cymdeithas eu cymryd nawr, i leihau'r risg yn y dyfodol o ddatblygu afiechydon sy'n gwanhau'r system imiwnedd? Adnoddau defnyddiol • abpischools.org.uk/topic/antimicrobi al-resistance • abpischools.org.uk/ • abpi.org.uk/what-we-do/globalcampaigns/we-wont-rest/for-thechance/ • antibioticguardian.com/keepantibiotics-working/ • improvement.nhs.uk/resources/fighti ng-antimicrobial-resistance/ • euro.who.int/en/healthtopics/diseaseprevention/antimicrobialresistance/news/news/2018/11/of-allhuman-diseases,-60-originate-inanimals-one-health-is-the-only-wayto-keep-antibiotics-working • youtube.com/watch?time_continue= 6&v=zbV7Y_j3s9M • youtube.com/watch?time_continue=1 &v=SfT79NaQoIE • apps.beta.nhs.uk/?page=1 Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • darganfyddwch a yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resources/Stu dent-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn a allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • cadw mewn cof sensitifrwydd posibl y pwnc hwn; rhoi sylw i unrhyw ymwadiad ar y gwefannau a awgrymir uchod; • penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • cymerwch ofal os ydych chi'n casglu unrhyw ddata personol yn eich arolwg; • gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg. 15

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association