Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
1 year ago

Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol Aur

 • Text
 • Ddiwydiannol
 • Strategaeth
 • Mawr
 • Heriau
 • Byddwch
 • Angen
 • Ddefnyddio
 • Gwnewch
 • Myfyrwyr
 • Gyfer
 • Unrhyw
 • Mewn
 • Prosiect
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Twf Glân Generadur

Twf Glân Generadur Bionwy Briff y prosiect Yn y prosiect hwn byddwch yn dylunio ac yn gwneud model o generadur bionwy y gellid ei ddefnyddio i droi gwastraff yn drydan yn eich ysgol neu'ch cymuned leol. Bydd angen i chi ymchwilio i ba wastraff sy'n cael ei gynhyrchu'n lleol cyn penderfynu ar leoliad a dyluniad eich generadur. Darganfyddwch beth yw bionwy a sut mae'n cael ei gynhyrchu. Gwnewch gasgliad o luniau neu ddiagramau o eneraduron bionwy. Cynhwyswch y rhai a ddefnyddir ar gyfer coginio a'r rhai a ddefnyddir i gynhyrchu trydan. Oes ganddyn nhw nodweddion cyffredin? Darganfyddwch beth yw swyddogaeth pob rhan. Gwnewch restr o'r deunyddiau sy'n ofynnol ar gyfer gwneud y generadur ac ar gyfer casglu a llosgi'r nwy a gynhyrchir. Gwnewch restr o'r deunyddiau organig y gallech eu defnyddio fel porthiant ar gyfer generadur bionwy. Meddyliwch am bethau y gallech chi ddod o hyd iddynt mewn gwastraff gwyrdd cartref. O'ch rhestr, pa bethau y gallech chi roi cynnig arnyn nhw'n ddiogel yn eich generadur bionwy? Gan ddefnyddio'ch ymchwil, a'r arweiniad isod, dyluniwch eich generadur bionwy eich hun. Gwiriwch eich cynllun gydag athro cyn dechrau ei wneud. Rhoddir awgrym ar sut i’w osod yma: build-a-biogasplant.com/PDF/School_activity_1abiogas-generator.PDF • Gall gymryd o leiaf chwe wythnos i gynhyrchu unrhyw faint ystyrlon o nwy. • Ychwanegwch amsugnwr mwynol / blwg gwlân cotwm yn y tiwb rhwng y porthiant a'r clamp tiwb cyntaf. • Dim ond mewn potel diodydd pefriog hyd at 2ltr o faint y gellir gwneud hyn. Peidiwch â defnyddio mathau eraill o boteli neu gynwysyddion. • Defnyddiwch silindr mesur plastig. • Bydd hyn o dan amodau rhannol anaerobig, felly mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol o bresenoldeb anaerobau ar ddiwedd y broses. • Ar ddiwedd yr arbrawf boddwch bob eitem (gan gynnwys tiwbiau ac ati…) mewn toddiant 1% Virkon am o leiaf 10 munud, ac yna ei waredu yn y gwastraff cyffredinol (nid ailgylchu). PEIDIWCH ag agor y botel, na'r tiwb. • Monitrwch gynhyrchiad nwy ac addasu'r amser a'r amodau lle bo angen. • Dewiswch leoliad priodol ar gyfer eich generadur. Gellir profi'r nwy a gynhyrchir am bresenoldeb hydrocarbonau dirlawn neu annirlawn trwy fyrlymu trwy ddŵr bromin neu ïodin. Ymchwiliwch i effaith gwahanol newidynnau. Bydd angen i chi ddod o hyd i ffordd o fesur allbwn nwy'r generadur bionwy a chymharu faint o nwy a gynhyrchir. Gallech geisio cymharu faint o fionwy a gynhyrchir gan wahanol borthfeydd. Neu fe allech chi ymchwilio i effaith newid amodau hinsoddol trwy ei osod mewn gwahanol leoliadau megis wrth ffenestr, y tu allan neu mewn ystafell dywyll gyda thymheredd cymharol gyson. Gwiriwch eich cynllun gyda'ch athro cyn cyflawni pob cam. Pethau i feddwl amdanynt • Sut y byddwch chi'n ei gadw'n brawf teg? • Beth yw manteision ac anfanteision pob porthiant? • Sut fyddai'ch generadur yn gweithio ar raddfa fawr? • Beth yw manteision ac anfanteision defnyddio bionwy i gynhyrchu trydan? 16 Adnoddau defnyddiol • practicalaction.org/biogas-3 • microbiologyonline.org.uk/teachers/r esources • royalsociety.org/~/media/royal_soci ety_content/policy/publications/200 8/7980.pdf Cynllun argymylledig ar gyfer generadur bionwy: • build-a-biogasplant.com/PDF/School_activity_1abi ogas-generator.PDF Iechyd a diogelwch • Darllenwch y daflen ddiogelwch yn ofalus: science.cleapss.org.uk/Resource/SSS 076-Bioreactors-and-fermenters.pdf • Dylai athrawon gyfeirio at Ganllaw GLLE6 CLEAPSS i gael mwy o fanylion; • Ewch i http://microbiologyonline.org.uk/tea chers/safety-information i gael cyngor diogelwch pwnc-benodol; • dewiswch leoliad addas i storio a chyflawni'r cynhyrchiad nwy; • dylai'r mater organig gael ei ddewis yn ofalus a'i wirio gan athro neu dechnegydd gwyddoniaeth; • gwisgwch fenig tafladwy, gogls a ffedog wrth drin deunydd organig a golchwch eich dwylo ar ddiwedd y gweithgaredd; • cadw deori o dan 30°C er mwyn osgoi twf pathogenau dynol posibl; • asesu'r holl risgiau (meddyliwch am yr hyn a allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg.

Dealltwriaeth Artiffisial a Data | Twf Glân Dyluniad adeilad gwyrdd Briff y prosiect Yn y prosiect hwn byddwch yn ymchwilio i'r defnydd o dechnoleg a deunyddiau newydd i wella effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau newydd. Byddwch yn dylunio ac yn profi system i fonitro a rheoli'r defnydd o ynni yn eich cartref. Gallech ddechrau trwy wneud rhestr o nodweddion yn eich cartref sydd wedi'u cynllunio i arbed ynni. Pa nodweddion eraill allwch chi feddwl amdanyn nhw gall fod mewn tai eraill? Gwnewch ychydig o ymchwil i effeithlonrwydd egni mewn cartrefi. Edrychwch ar sut mae adeiladau wedi newid dros amser i'w gwneud yn fwy effeithlon o ran ynni. Darganfyddwch am y gwahanol ddeunyddiau a ddefnyddir mewn adeiladau - beth yw eu priodweddau a pha rai sy'n cael eu defnyddio ar gyfer inswleiddio? Gwnewch nodyn o'r nodweddion sydd wedi'u cynnwys mewn tai modern i gynyddu effeithlonrwydd ynni. Cynlluniwch a chynhaliwch archwiliad effeithlonrwydd ynni o'ch cartref eich hun. Yn eich cynllun dylech nodi'r pethau y byddwch yn edrych amdanynt; gallai'r rhain fod yn ddeunyddiau, nodweddion arbed ynni, fel gwydro dwbl a dyfeisiau, neu systemau sydd wedi'u cynllunio i leihau neu arbed ynni fel thermostatau a monitorau ynni. Dyluniwch arbrawf i fonitro'r defnydd o ynni yn eich cartref. Gallai hyn gynnwys ynni ar gyfer gwresogi, dŵr poeth, offer trydanol a choginio. Gallech ddefnyddio monitor digidol ac ap symudol a ddarperir gan y cwmni cyfleustodau neu fel arall cadwch gofnod â llaw bob dydd o ddefnydd ynni o'r mesurydd. Ystyriwch sut y gallech chi gyfrifo egni sylfaenol eich cartref wrth redeg offer hanfodol fel yr oergell a'r rhewgell. Gallech gadw dyddiadur o ddyfeisiau yn cael eu defnyddio bob dydd yn ogystal â'r tymheredd y tu allan. Gallech ymchwilio i'r hyn sy'n digwydd pan fyddwch yn cyfyngu'r defnydd o ddyfeisiau penodol neu'n cynyddu inswleiddio. Os oes gennych fynediad i gamera delweddu thermol, fe allech chi ddefnyddio hwn i fesur y golled egni gwres o wahanol rannau o'ch cartref. Pa mor ddefnyddiol yw llenni a bleindiau ar gyfer arbed ynni? Arddangoswch eich canlyniadau mewn ffordd briodol a thrafodwch yn eich adroddiad yr hyn rydych chi wedi'i ddarganfod. Gwnewch rai argymhellion i wella effeithlonrwydd ynni eich cartref. Gwnewch amcangyfrif o faint o egni y gellid ei arbed a'r gost i wneud y newidiadau. Pethau i feddwl amdanynt • Beth yw eich anghenion ynni chi a'ch teulu? • Sut allech chi leihau'r egni y mae eich cartref yn ei ddefnyddio? • Sut y byddwch chi'n gwneud eich arbrawf yn brawf teg? • A oes unrhyw newidynnau y tu hwnt i'ch rheolaeth fel tymheredd y tu allan? Os felly, sut y byddwch chi'n rheoli ar gyfer hyn? • Sut allech chi berswadio'ch teulu i wneud newidiadau? Adnoddau defnyddiol • energysavingtrust.org.uk/homeenergy-efficiency/homeimprovements • https://www.ukgbc.org/ Offer arbenigol: • Monitor ynni cartref (dewisol) • Camera delweddu thermol (dewisol) Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • darganfyddwch a yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resource s/Student-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn a allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • gofynnwch i oedolyn cyn diffodd offer trydanol yn eich cartref; • penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg. 17

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association