Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
2 years ago

Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol Aur

 • Text
 • Ddiwydiannol
 • Strategaeth
 • Mawr
 • Heriau
 • Byddwch
 • Angen
 • Ddefnyddio
 • Gwnewch
 • Myfyrwyr
 • Gyfer
 • Unrhyw
 • Mewn
 • Prosiect
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Cymdeithas sy’n

Cymdeithas sy’n Heneiddio | Deallusrwydd Artiffisial a Data | Twf Glân | Cymdeithas sy’n Heneiddio Syniadau prosiect ymchwil Briff y prosiect Yn y prosiect hwn byddwch yn dewis un o'r cwestiynau ymchwil isod ac yn ysgrifennu adroddiad cytbwys mewn ymateb: • Sut mae unigrwydd yn effeithio ar iechyd? • Os yw pobl yn byw ac yn gweithio'n hirach, sut fydd hynny'n effeithio ar ddyfodol swyddi a gyrfaoedd? • A fydd technoleg batri newydd yn datrys yr argyfwng ynni? • A all data a deallusrwydd artiffisial guro canser? Dylech ddechrau trwy ymchwilio i'r thema a gwneud nodyn o’r pwyntiau allweddol. Nesaf, penderfynwch sut y gallech chi fynd i’r afael â’r cwestiwn ymchwil a ble y gallech chi chwilio am dystiolaeth i gefnogi'ch theori. Sicrhewch fod rhestr o'r holl ffynonellau gwybodaeth ar gael ichi ar y pwnc. Gallai hyn gynnwys erthyglau newyddion, cyfnodolion proffesiynol, arolygon barn y cyhoedd, dogfennau polisi, astudiaethau achos a chyfweliadau â gweithwyr proffesiynol. Penderfynwch pa ffynonellau y byddwch chi'n dewis edrych arnyn nhw yn eich ymchwiliad a pham. Ystyriwch sut y byddwch chi'n cofnodi'ch canfyddiadau mewn ffordd resymegol. Os penderfynwch ddefnyddio astudiaethau achos yn eich ymchwil, bydd angen i chi benderfynu sut y byddwch yn eu dewis. Os ydych chi'n edrych ar erthyglau efallai y byddwch chi'n penderfynu a ydyn nhw'n gadarnhaol neu'n negyddol yn gyntaf cyn dadansoddi'r dystiolaeth. Os oes gennych fynediad i bolau piniwn cyhoeddus, ceisiwch edrych ar y data crai. Gallech ymchwilio i farn pobl o gymharu â'u cefndir neu ddemograffeg. Gallech gynnal eich arolwg eich hun i ddarganfod beth yw barn pobl o wahanol oedrannau a chefndiroedd. Dylech gynllunio a chynnal eich cyfweliad eich hun gyda gweithiwr proffesiynol arbenigol. Gallai hyn fod yn weithiwr proffesiynol sy'n gweithio mewn swydd gysylltiedig neu'n ymchwilydd mewn prifysgol. Pethau i feddwl amdanynt • Pwy fydd yn elwa fwyaf o dechnoleg newydd, a fydd unrhyw un ar ei golled? • A oes unrhyw ystyriaethau moesegol? • Pa dystiolaeth a ddefnyddir i ategu'r syniadau yn yr erthyglau rydych chi wedi'u darllen? • Pa broblemau wnaethoch chi eu hwynebu? • Pe bai gennych chi fwy o amser, sut allech chi ymestyn y prosiect ymhellach? • Beth yw goblygiadau eich canfyddiadau i'r byd go iawn? Adnoddau defnyddiol Gofynnwch i'ch athro / athrawes eich helpu i ddod o hyd i fentor arbenigol: • stem.org.uk/stem-ambassadors Erthyglau: • wired.co.uk • newscientist.com • askforevidence.org/help/eviden ce Arolygon barn cyhoeddus: • ipsosmori.com • yougov.co.uk Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • darganfyddwch a yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resource s/Student-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn a allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • os ydych chi'n casglu'ch data eich hun o arolygon neu gyfweliadau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael caniatâd i'w ddefnyddio yn eich adroddiad prosiect; • penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg. 18

Managed by www.crestawards.org email: crest@britishscienceassociation.org The British Science Association is the operating name and trade mark of the British Association for the Advancement of Science Registered charity: 212479 and SC039236 19

Copied successfully!

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association