Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
2 years ago

Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol Efydd

 • Text
 • Ddiwydiannol
 • Strategaeth
 • Mawr
 • Heriau
 • Bydd
 • Sydd
 • Gwnewch
 • Mewn
 • Ddefnyddio
 • Angen
 • Myfyrwyr
 • Unrhyw
 • Prosiect
 • Eich
Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol Efydd This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

CYNGHORION CALL i

CYNGHORION CALL i fyfyrwyr sy'n cwblhau prosiect Efydd 1. Ceisiwch ddeall y broblem Darganfyddwch fwy am Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol a gwnewch yn siŵr eich bod yn deall yn glir y broblem y mae angen i chi ei datrys a'r amser sydd gennych. Os ydych chi'n datblygu'ch syniad prosiect eich hun, trafodwch eich syniadau â'ch athro neu'ch mentor. 2. Cynlluniwch eich cynllun Lluniwch neu ysgrifennwch gynllun yn dangos sut y byddwch chi'n mynd i'r afael â'r broblem, y tasgau y byddwch chi'n eu cwblhau, yr adnoddau y bydd eu hangen arnoch chi a pha mor hir y byddwch chi'n ei dreulio ar bob tasg. Gofynnwch i'ch athro neu fentor am adborth ar eich cynllun. 3. Byddwch yn ofalus! Nodwch unrhyw risgiau i iechyd a diogelwch neu bryderon moesegol y credwch y bydd. Penderfynwch sut y byddwch yn cyfyngu neu'n goresgyn y risgiau hyn. Dangoswch eich asesiad risg i'ch athro 5. Defnyddiwch eich ymchwil i wella'ch cynllun a chynhyrchu syniadau Defnyddiwch eich ymchwil i'ch helpu chi i ddod o hyd i ateb posib neu i ddewis yr arbrofion gorau i'w defnyddio yn eich gwaith ymarferol. 6. Cwblhewch eich syniad a gwnewch y gwaith ymarferol Gwnewch unrhyw waith ymarferol gan gynnwys arbrofion, arolygon, dylunio a gwneud gweithgareddau. Wrth brofi eich syniadau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ei wneud yn brawf teg a chofnodwch eich holl ganlyniadau yn glir. Gallech hefyd ddefnyddio lluniau a dyddiadur i recordio gweithgareddau eich prosiect. 4. Ymchwilio Ystyriwch ddod o hyd i fentor proffesiynol trwy gysylltu â'ch Hwb Llysgennad STEM lleol: stem.org.uk/stemambassadors/ localstem-ambassadorhubs Darganfyddwch fwy trwy wneud rhywfaint o ymchwil gan ddefnyddio'r dolenni a awgrymir ar dudalen y prosiect. Ymchwiliiwch i erthyglau newyddion perthnasol, postiadau blog a ffynonellau cyfryngau eraill. 7. Gorffen eich prosiect Beth ydych chi wedi'i ddarganfod trwy wneud eich prosiect? A ddaethoch ar draws unrhyw broblemau, sut wnaethoch chi eu goresgyn? Beth yw effaith eich prosiect ar bobl eraill, sut y gellid ei ddatblygu ymhellach? A yw wedi newid sut rydych chi'n teimlo am Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol? 10 8. Dewisiwch y ffordd orau I gyfathrebu'ch prosiect Dywedwch wrth eraill am yr hyn a wnaethoch. Fe allech chi ddefnyddio adroddiad ysgrifenedig, cyflwyniad digidol, blog neu arddangosfa boster. Sicrhewch eich bod yn cynnwys pob cam o'r cynllunio hyd at y casgliad.

Deallusrwydd Artiffisial a Data Sut allwch chi greu peiriant dibynadwy? Crewyd y gweithgaredd gan Briff y prosiect Yn y prosiect hwn byddwch yn dewis cynulleidfa darged ac yn creu arolwg i ddarganfod beth maen nhw'n ei wybod a'i deimlo am ddysgu peirianyddol a beth fyddai ei angen i greu systemau dysgu peirianyddol y mae pobl yn ymddiried ynddynt. Yna byddwch yn defnyddio canfyddiadau eich arolwg i wneud argymhellion i ddatblygwyr i sicrhau bod systemau cyfrifiadurol deallus artiffisial yn ddibynadwy. Ystyriwch y cwestiynau canlynol. Pa mor bell fyddech chi'n ymddiried mewn peiriant i: • help gyda'ch siopa? • ddysgu iaith dramor i chi? • ddiagnosio salwch? • bostio lluniau ar eich tudalen cyfryngau cymdeithasol? • yrru'ch car? Ar gyfer pob un, ystyriwch pa mor ddefnyddiol fyddai i beiriant gyflawni'r dasg a pha werth neu risgiau a allai fod wrth ddefnyddio'r systemau hyn. Mae angen i chi ddarganfod sut mae pobl eraill yn teimlo am ddysgu peirianyddol a beth fyddent yn ei ystyried yn beiriant ‘dibynadwy’ hefyd. Gwnewch ychydig o ymchwil i ddysgu peirianyddol i ddarganfod beth ydyw, sut mae'n cysylltu â bywydau pobl a'r hyn y gallai fod gan bobl farn wahanol amdano. Beth allai cyfrifiaduron allu ei wneud i ni yn y dyfodol? Beth allai'r risgiau neu'r cyfleoedd fod? Nesaf mae angen i chi greu eich arolwg. Sicrhewch fod eich cwestiynau'n gytbwys ac yn ddiduedd. Meddyliwch am ffyrdd y gallech chi wneud eich arolwg yn ddiddorol ac yn ddeniadol a chaniatáu i bobl fynegi eu barn ar raddfa. Ar ôl i chi gasglu'r ymatebion ynghyd bydd angen i chi gyflwyno'r canlyniadau a'r argymhellion mewn ffordd addysgiadol. Pethau i feddwl amdanynt • Beth sydd angen i chi ei ddeall am ddysgu â pheiriant ac am ddata artiffisal er mwyn cyflawni'r prosiect hwn? • Beth sy'n gwneud systemau yn ddibynadwy ai peidio? • Faint mae'ch cynulleidfa yn ei wybod am ddysgu peirianyddol? • Beth yw prif bryderon pobl am ddysgu peirianyddol? • Pa mor bwysig yw gofyn i'r cyhoedd beth yw eu barn? Adnoddau defnyddiol • royalsociety.org/topicspolicy/projects/machinelearning/what-is-machinelearning-infographic/ • royalsociety.org/topicspolicy/projects/machinelearning/machine-learning-inthe-world-around-youinfographic/ • sciencebuddies.org/sciencefairprojects/references/how-todesign-a-survey Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • darganfyddwch os yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resou rces/Student-Safety-Sheets/ • aseswch y risgiau (meddyliwch am yr hyn â allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • gwnewch yn siŵr bod digon o le i weithio; • Cliriwch unrhyw beryglon slip neu faglu yn brydlon; • gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg. 11

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association