Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
2 years ago

Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol Efydd

 • Text
 • Ddiwydiannol
 • Strategaeth
 • Mawr
 • Heriau
 • Bydd
 • Sydd
 • Gwnewch
 • Mewn
 • Ddefnyddio
 • Angen
 • Myfyrwyr
 • Unrhyw
 • Prosiect
 • Eich
Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol Efydd This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Twf Glan Pŵer Gwynt

Twf Glan Pŵer Gwynt Crewyd y gweithgaredd gan Briff y prosiect Yn y prosiect hwn byddwch yn ymchwilio i bŵer gwynt fel ffynhonnell ynni gynaliadwy ac yn cynllunio tyrbin gwynt syml sy'n gallu codi cwpan oddi ar y llawr hyd at uchder y fainc. Nid oes gan dros draean o boblogaeth y byd fynediad i drydan. Oherwydd ei bod yn hanfodol i godi pobl allan o dlodi, nododd y Cenhedloedd Unedig ynni fforddiadwy ac adnewyddadwy fel un o'r Nodau Byd-eang i ddatrys tlodi erbyn 2030. Rhestrwch yr holl bethau rydych chi'n defnyddio trydan ar eu cyfer mewn diwrnod arferol. Meddyliwch am yr holl wahanol ffyrdd y mae trydan yn cael ei gynhyrchu, gan gynnwys ynni adnewyddadwy. Gwnewch ychydig o ymchwil i ddarganfod mwy am fanteision ac anfanteision gwahanol ffynonellau. Defnyddiwch eich sgiliau STEM i ddylunio peiriant syml sy'n defnyddio gwynt (o sychwr gwallt wedi'i osod i ‘oer’) fel y pŵer i droi llafnau a chodi cwpan oddi ar y llawr. Meddyliwch am ddyluniad y llafnau, sut i atodi'r llafnau i siafft a sut i gysylltu'ch peiriant â'r ddesg. Profwch eich peiriant yna ceisiwch addasu maint, rhif, trwch siâp ac ongl y llafnau a'i brofi eto. Ar ôl pob prawf, cofnodwch yr hyn sy'n gweithio a beth ellid ei wella. Meddyliwch sut i wneud profi gwahanol ddyluniadau yn brawf teg, e.e. sicrhau bod y sychwr gwallt bellter sefydlog i ffwrdd o'r llafnau. Sut allech chi wneud eich dyluniad yn fwy cynaliadwy, er enghraifft, trwy newid y deunyddiau y gwnaethoch chi eu defnyddio neu faint o ddeunydd? Pethau i feddwl amdanynt • Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n cynyddu maint, siâp, trwch, ongl neu nifer y llafnau? • Â allech chi ddibynnu'n llwyr ar bŵer gwynt i gynhyrchu trydan i'ch cartref? Os na, pam? • Pa ddefnyddiau allech chi eu defnyddio ar gyfer fersiwn maint llawn? • Ble fyddai'r lle gorau ar gyfer tyrbin gwynt yn eich ysgol neu'ch ardal leol? • Sut ydych chi'n meddwl y byddai mynediad at ynni yn newid bywydau pobl sy'n byw ym mynyddoedd Nepal? 12 Adnoddau defnyddiol • practicalaction.org/energy-and-theglobal-goals • practicalaction.org/energy • practicalaction.org/global-projectideas • globalgoals.org/7-affordable-andclean-energy • youtu.be/usISdE-WSWU Deunyddiau • Cerdyn sgrap • Tâp selo • Tâp masgio • Blu Tac • Pinnau wedi'u hollti • Pensiliau • Siswrn • Llinyn • Cwpan papur/plastig • Pwysau (pwysau gram neu geiniogau) Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: darganfyddwch â yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resources/Student -Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn â allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • Sicrhewch fod y sychwr gwallt yn oer • Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • Gwnewch yn siŵr bod digon o le i weithio; • Cliriwch beryglon slip neu faglu yn brydlon; • Gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg.

Deallusrwydd Artiffisial a Data Ymladd tanau gyda Rhyngrwyd y Pethau Crewyd y gweithgaredd gan Briff y prosiect Yn y prosiect hwn byddwch yn archwilio anghenion diffoddwr tân modern, eu hamgylchedd gwaith a'r offer y maent yn ei ddefnyddio. Gan ddefnyddio'r ymchwil hon, byddwch yn cynhyrchu dyluniad ar gyfer cynnyrch newydd sy'n defnyddio casglu data i wella effeithlonrwydd a/neu ddiogelwch diffoddwyr tân a'r rhai y maent yn helpu i'w amddiffyn. Rhwydwaith o ddyfeisiau cysylltiedig fel camerâu, cerbydau a synwyryddion yw Rhyngrwyd y Pethau sy'n rhyngweithio, cyfnewid data ac awtomeiddio tasgau. Gall diffoddwyr tân ddefnyddio'r cyfnewid data hwn ac awtomeiddio tasgau i'w helpu i wneud eu gwaith yn fwy diogel ac yn fwy effeithlon. Gwnewch ychydig o ymchwil i ddarganfod mwy am Rhyngrwyd y Pethau, beth ydyw a sut mae'n cael ei ddefnyddio. Darganfyddwch am y mathau o dasgau y mae diffoddwyr tân yn eu gwneud. Pan nad ydyn nhw'n gweithio i ddiffodd tân, pa dasgau eraill maen nhw'n eu gwneud fel rhan o'u swydd? Unwaith y bydd gennych syniad clir o'r tasgau y mae diffoddwyr tân yn eu cyflawni, cofnodwch yr amgylcheddau y maent yn gweithio ynddynt, y mathau o offer y maent yn eu defnyddio ar hyn o bryd i gyflawni'r tasgau hyn a'r heriau neu'r problemau sy'n eu hwynebu. Gan ddefnyddio eich ymchwil, meddyliwch lle gallai Rhyngrwyd y Pethau neu ddyfeisiau cysylltiedig wneud swyddi diffoddwyr tân yn fwy diogel ac effeithlon (arbed amser, deunyddiau, arian). Efallai y byddwch chi'n dewis gwella darn o offer sy'n bodoli eisoes neu ddyfeisio un hollol newydd. Cofnodwch eich holl syniadau a phenderfynwch pa un yr hoffech chi barhau i'w ddatblygu. Fe allech chi ddefnyddio deunyddiau fel cardfwrdd, papur, tecstilau a thâp gludiog i greu model o'r syniad terfynol. Os oes gennych gefnogaeth gan athro neu fentor, fe allech chi geisio creu prototeip o sut y bydd rhan casglu data eich syniad yn gweithio gan ddefnyddio micro-bit neu reolydd rhaglenadwy arall. Pethau i feddwl amdanynt • Pan nad ydyn nhw'n gweithio i gynnau tân, pa dasgau eraill mae diffoddwyr tân yn eu gwneud fel rhan o'u swydd? • Ar gyfer pa dasgau fyddai peiriant yn well na bod dynol? • Yn eich barn chi, sut beth fydd rôl diffoddwr tân yn y dyfodol? • Â allech chi gysylltu â diffoddwr tân i weld beth yw ei farn am eich syniad? Adnoddau defnyddiol • stemlearning.wistia.com/med ias/i58xdbw1ma • Bwrdd rhaglenadwy (i.e.micro: bit, crumble ac ati) • Cysylltu a diffoddwr tân proffesiynol neu ymweliad i orsaf dân leol Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • darganfyddwch â yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resou rces/Student-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn â allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • Gwnewch yn siŵr bod digon o le i weithio; • Cliriwch beryglon slip neu faglu yn brydlon; • Gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg. 13

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association