Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
2 years ago

Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol Efydd

 • Text
 • Ddiwydiannol
 • Strategaeth
 • Mawr
 • Heriau
 • Bydd
 • Sydd
 • Gwnewch
 • Mewn
 • Ddefnyddio
 • Angen
 • Myfyrwyr
 • Unrhyw
 • Prosiect
 • Eich
Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol Efydd This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Deallusrwydd Artiffisial

Deallusrwydd Artiffisial a Data Dadl preifatrwydd digidol Crewyd y gweithgaredd gan Briff y prosiect Yn y prosiect hwn byddwch yn cymryd rhan mewn dadl grŵp ynghylch â goblygiadau preifatrwydd a buddion posibl ein meicroffonau ffôn yn ‘gwrando i mewn’, cyn penderfynu â ddylai fod newidiadau yn y gyfraith. Gall meicroffonau ffôn wrando ar synau o'u cwmpas, hyd yn oed pan nad ydych chi ar eich ffôn. Fel grŵp, trafodwch fanteision ac anfanteision posibl y dechnoleg hon. Nawr, ystyriwch y cwestiwn: “A ddylid gwahardd ffonau symudol rhag cael meicroffonau wedi'u troi ymlaen yn barhaol?” Cofnodwch farn pobl: “ie”, “na” neu “ddim yn siŵr eto”. Gan weithio mewn grŵp o 4-6 myfyriwr, rhannwch y cardiau cymeriad rhyngoch chi. Cymerwch eich tro i ddarllen yr adran gyntaf yn eich cerdyn. Beth yw barn y lleill yn eich grŵp am bob cymeriad? Nesaf cymerwch eich tro i ddarllen y ffeithiau. Â yw hyn yn newid unrhyw farn? Nawr cymerwch eich tro i ofyn cwestiwn i gymeriad arall yn eich grŵp. Unwaith y bydd y ddadl drosodd, pleidleisiwch “ie”, “na” neu “ddim yn siŵr eto” eto. Ydy barn unrhyw un wedi newid? Pam? Defnyddiwch y rhyngrwyd i ymchwilio ymhellach i'r materion hyn. Darganfyddwch yr hyn y mae'r gyfraith yn ei ddweud am breifatrwydd digidol a sut y gallai hyn effeithio ar dechnoleg ffôn clyfar. Beth allai ddigwydd yn y dyfodol wrth i dechnoleg newydd fod ar gael? Naill ai yn unigol neu fel grŵp, penderfynwch ble rydych chi'n sefyll, ac a ddylai fod gwaharddiad neu newidiadau i'r gyfraith i amddiffyn preifatrwydd. Dewiswch y dystiolaeth sy'n cefnogi'ch barn chi. Paratowch gyflwyniad gyda'ch syniadau a'ch rhesymau. Pethau i feddwl amdanynt • Pwy allai elwa fwyaf o ffonau sydd bob amser yn gwrando? • Pwy ddylai benderfynu sut mae technoleg yn cael ei defnyddio yn ein bywydau? • A ddylai fod newidiadau i'r gyfraith? Adnoddau defnyddiol • Cardiau cymeriad wedi'u hargraffu fromdebate.imascientist.org.u k/privacy-resources • Mynediad i'r rhyngrwyd Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • darganfyddwch â yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resou rces/Student-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn â allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • Gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg 14

Cymdeithas sy’n Heneiddio | Deallusrwydd Artiffisial a Data Negesydd hygyrch Crewyd y gweithgaredd gan Briff y prosiect Mae technoleg yn newid y ffordd rydyn ni'n cyfathrebu, yn aml yn ei gwneud hi'n gyflymach ac yn haws i gyfleu'r neges. Mae'n bwysig bod technoleg yn gwella bywydau pawb ac yn hygyrch i bob grŵp oedran. Yn y prosiect hwn byddwch yn rhoi cynnig ar allbynnau sy'n gwella cyfathrebu. Byddwch yn cyfweld â phobl o wahanol oedrannau gartref ac yn yr ysgol i gasglu data am sut maen nhw'n defnyddio technoleg i'w helpu i gyfathrebu a pha rwystrau maen nhw'n eu hwynebu wrth ddefnyddio technoleg, os o gwbl. Bydd angen i chi gyfleu'ch canfyddiadau mewn erthygl cylchgrawn, blog neu bost vlog. Ydy'ch porthiant cyfryngau cymdeithasol yn awgrymu ymatebion i chi? Sut fyddech chi'n cyfieithu neges a oedd mewn iaith dramor yn gyflym? Pa enghreifftiau eraill allwch chi ddod o hyd i ddeallusrwydd artiffisial sy'n cael ei ddefnyddio i wella cyfathrebu? Darganfyddwch a rhowch gynnig ar ystod o gymwysiadau gwe neu gymwysiadau symudol sy'n defnyddio technoleg i helpu pobl i gyfathrebu. Gallech gynnwys apiau sy'n cyfieithu rhwng ieithoedd tramor a/neu apiau sy'n helpu pobl â nam ar eu clyw, nam ar eu golwg neu ddyslecsia. Cymharwch yr apiau, gan recordio'r gynulleidfa darged, y pwrpas a'r nodweddion y mae nhw'n eu cynnig. Dyluniwch a chynnal arolwg i ddarganfod sut mae pobl allanol o wahanol oedrannau yn defnyddio technoleg i gyfathrebu, pa heriau sy'n eu hwynebu a beth yw eu barn am yr apiau cyfredol sydd ar gael. Fe allech chi ofyn iddyn nhw pa ddulliau maen nhw'n eu defnyddio i gyfathrebu gan gynnwys pa apiau (os o gwbl) maen nhw'n eu defnyddio. Dylech geisio gofyn i bobl o ystod o wahanol oedrannau gan gynnwys oedolion hŷn. Ymchwiliwch i ddyfodol technoleg cyfathrebu. A fydd yn helpu i ddatrys rhai o'r heriau y mae pobl yn eu hwynebu ar hyn o bryd? Ysgrifennwch gylchgrawn, blog neu bost blog fideo i gyfleu canfyddiadau eich arolwg a'ch ymchwil. Pethau i feddwl amdanynt • Sut mae cyfathrebu wedi newid ers pan oeddech chi'n iau? • Pa sianel gyfathrebu y mae pobl o wahanol oedrannau yn ei defnyddio'n aml? • A yw'r apiau cyfathrebu diweddaraf yn hygyrch i bawb? • A oes unrhyw un yn colli allan? Pa apiau oedd fwyaf defnyddiol wrth helpu pobl i gyfieithu rhwng gwahanol ieithoedd? • Sut ydych chi'n meddwl y bydd deallusrwydd artiffisial yn gwella cyfathrebu yn y dyfodol? Adnoddau defnyddiol • Ffôn clyfar a mynediad at apiau am ddim; • Mynediad i'r rhyngrwyd ar gyfer ymchwil; • Mynediad at wirfoddolwyr o wahanol oedran i gyfweld. Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • darganfyddwch â yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resou rces/Student-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn â allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • Gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg 15

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association