Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
2 years ago

Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol Efydd

 • Text
 • Ddiwydiannol
 • Strategaeth
 • Mawr
 • Heriau
 • Bydd
 • Sydd
 • Gwnewch
 • Mewn
 • Ddefnyddio
 • Angen
 • Myfyrwyr
 • Unrhyw
 • Prosiect
 • Eich
Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol Efydd This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Cymdeithas sy’n

Cymdeithas sy’n Heneiddio I Deallusrwydd Artiffisial a Data Twf Glân I Dyfodol Symudedd Creu Ap er Daioni Crewyd y gweithgaredd gan Briff y prosiect Yn y prosiect hwn byddwch yn dylunio ap i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl yn eich ardal leol. Er enghraifft, gallai helpu pobl i deithio o gwmpas yn haws, atal gwastraff rhag mynd i safleoedd tirlenwi neu ddod â phobl ynghyd i oresgyn unigrwydd. Bydd angen i chi greu amlinelliad o ap yn dangos sut olwg fydd arno ac adroddiad byr yn egluro sut mae'r ap yn gweithio, pwy yw'r gynulleidfa darged a sut y gwnaethoch chi feddwl am y syniad. Gofynnwch i'ch athro/athrawes gofrestru ar Apps for Good a chreu cod mynediad i chi yn: dashboard.appsforgood.org/public/educators/sign_up Defnyddiwch eich cod pasio i osod cyfrif myfyriwr yn: dashboard.appsforgood.org/public/students/sign_up Gallwch gael gafael ar adnoddau o Apps for Good i'ch helpu trwy'r holl gamau wrth ddylunio cysyniad ar gyfer ap newydd. Dechreuwch trwy restru materion lleol sy'n ymwneud â'r Heriau Mawr yr hoffech eu datrys. Er enghraifft, fe allech chi ystyried trafnidiaeth hygyrch, gwasanaethau i bobl hŷn, ynni adnewyddadwy neu leihau gwastraff. Efallai bod problem sy'n berthnasol i'ch ardal leol neu'ch cymuned, neu efallai y byddwch chi'n dewis mynd i'r afael â phroblem yn eich ysgol. Dewiswch un broblem a'r gynulleidfa darged. Nesaf chwiliwch am apiau am ddim sy'n ymwneud â'r broblem rydych chi'n ceisio'i datrys. Fe allech chi i gyd ddod o hyd i un a rhoi cynnig arni ac yna ei egluro i weddill y grŵp. Pwy yw'r gynulleidfa? Beth mae'n ei wneud? Pa ddata y mae'n ei gasglu a sut mae'r data hwn yn cael ei ddefnyddio? Cwblhewch y syniadau ar gyfer eich ap eich hun. Ceisiwch greu ffrâm wifren o'ch ap i ddangos y gwahanol sgriniau y bydd y defnyddiwr yn eu gweld. Ysgrifennwch adroddiad byr yn egluro pwy yw'r gynulleidfa darged, y broblem y bydd yn ei datrys, pa ddata y bydd yn ei gasglu a sut y bydd yn gweithio. Adnoddau defnyddiol • appsforgood.org Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: darganfyddwch â yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resourc es/Student-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn â allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • Gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg Pethau i feddwl amdanynt • Pwy yw eich cynulleidfa darged, beth yw eu hanghenion? • Pa apiau sydd eisoes yn bodoli ar gyfer hyn? • Allwch chi addasu un a’i wella? • A oes unrhyw risgiau moesegol i'ch syniad? • Sut y byddwch chi'n sicrhau bod data'n cael ei gadw'n ddiogel? 16

Cymdeithas sy’n Heneiddio I Deallusrwydd Artiffisial a Data I Dyfodol Symudedd Cartref I Bawb Crewyd y gweithgaredd gan Briff y prosiect Mae yna lawer wedi bod yn y newyddion am brinder tai yn y DU. Eich her yw dylunio tŷ sy'n ddiogel, yn gyfforddus, yn hygyrch ac yn ddiogel, sy'n cefnogi iechyd a lles; tŷ sydd wir yn gartref. Bydd angen i chi gynhyrchu cynllun safle, cynllun llawr a lluniadau drychiad ynghyd ag adroddiad yn egluro sut aethoch chi i’r afael â’r prosiect. Dechreuwch trwy lawrlwytho copi o'r pecyn adnoddau Cartref i Bawb sydd ag astudiaethau achos a dolenni gwe i helpu gydag ymchwil ac awgrymiadau ar gyfer cwblhau'r prosiect hwn. Mae dylunwyr, peirianwyr a gweithwyr adeiladu proffesiynol yn gweithio gyda'i gilydd i greu'r tŷ cynhwysol delfrydol. Dewch â'ch tîm at ei gilydd i gael trafodaeth am ystyr “dylunio cynhwysol”. Darllenwch yr astudiaeth achos ar gyfer Anytown Street o'r pecyn adnoddau a meddyliwch am yr ystod o bobl sy'n byw yn eich cymuned, y rhai sy'n byw ar eich stryd ac yn eich tref. Penderfynwch pwy fydd eich cynulleidfa darged. Beth yw anghenion y teulu cyfan ac fel unigolion? A yw eu hanghenion yn debygol o newid? Gwnewch ychydig o ymchwil i ddarganfod am arfer gorau mewn dylunio tai cynhwysol. Darganfyddwch sut y gellir defnyddio technoleg glyfar i wella cartrefi newydd a sut y gellir eu gwneud yn fwy effeithlon o ran ynni. Cysylltwch â gweithwyr proffesiynol yr amgylchedd adeiledig lleol mewn pensaernïaeth, tirwedd, tirfesur, ynni a pheirianneg; gall adeiladwyr tai lleol helpu hefyd. Darganfyddwch am y gwahanol ffyrdd y gellir pweru'ch tŷ. Os ydych chi'n dda gyda beiros a phensiliau, byddwch yn greadigol ar bapur. Os yw'n well gennych ddull digidol, fe allech chi ddefnyddio unrhyw feddalwedd lluniadu/modelu i gyflwyno'ch dyluniadau. Pethau i feddwl amdanynt • Allwch chi wneud eich tŷ yn fwy ynni effeithlon? • Sut gallai technoleg wella bywydau pobl? • Beth allech chi ei gynnwys, neu hyd yn oed ddyfeisio i wneud bywyd yn haws? • Ystyriwch pa fathau o gerbydau sydd angen parcio a faint o le fydd ei angen i fynd i mewn ac allan. • A fydd eich tŷ yn hygyrch i bawb? Adnoddau defnyddiol • Gallwch gyrchu pecyn adnoddau ‘Cartref i Bawb’ trwy gysylltu â STEAM@classofyourown.co m • Gallwch ddod o hyd i ragor o brosiectau sy'n gysylltiedig â dylunio ac adeiladu yn ogystal â gwybodaeth am yrfaoedd yn y sector hwn yn designengineerconstruct.com Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: darganfyddwch â yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resourc es/Student-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn â allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • Gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg 17

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association