Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
2 years ago

Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol Efydd

 • Text
 • Ddiwydiannol
 • Strategaeth
 • Mawr
 • Heriau
 • Bydd
 • Sydd
 • Gwnewch
 • Mewn
 • Ddefnyddio
 • Angen
 • Myfyrwyr
 • Unrhyw
 • Prosiect
 • Eich
Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol Efydd This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Twf Glân Dylunio cinio

Twf Glân Dylunio cinio diwastraff Briff y prosiect Syniad y prosiect hwn yw cyflwyno rhaglen cinio ysgol i'ch ysgol neu goleg. Dylai'r rhaglen annog disgyblion i ddefnyddio pecynnau wedi'u hailgylchu neu y gellir eu hailddefnyddio ar gyfer eu cinio. Cynhyrchwch daflen a/neu gyflwyniad poster ar gyfer yr ysgol. Byddwch hefyd yn cynnal rhai profion ar becynnu y gellir eu hailddefnyddio i wirio ei fod yn addas. Dechreuwch trwy brofi pecynnu amgen. Dylech feddwl pa ddewisiadau eraill y gellir eu defnyddio i storio cinio pecyn. Yna dylech chi gynnal rhai profion i sicrhau bod eich syniad da yn cadw bwyd yn ffres, er enghraifft: Mae creision fel arfer yn dod mewn pecyn sy'n cael ei daflu. Felly beth am brynu bag mwy a dod â digon o greision bob dydd mewn cynhwysydd gwahanol. Pan fyddwch wedi meddwl am ychydig o ddewisiadau amgen, cynhaliwch brawf ‘sogginess’. Gadewch wahanol gynwysyddion o greision am ddiwrnod a gweld pa rai sy'n parhau i fod yn grensiog. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio'r un math o greision ym mhob cynhwysydd. Storiwch yr holl gynwysyddion yn yr un lle. Gadewch becyn arferol o greision am ddiwrnod hefyd - hwn fydd eich meincnod. Mae diodydd yn aml yn dod mewn caniau neu boteli plastig sydd hefyd yn creu gwastraff. Darganfyddwch pa fath o ganiau sydd orau ar gyfer ailgylchu. Fe allech chi hefyd ddweud wrth bobl sut a ble i ailgylchu caniau. Y dewis arall yw prynu potel fawr a dod â digon am un diwrnod mewn cynhwysydd y gellir ei ailddefnyddio. Unwaith eto, fe allech chi gynnal prawf i sicrhau bod eich cynhwysydd amgen yn cadw'r ddiod yn swigod. Dylech hefyd brofi cryfder eich deunydd pacio. Yn aml gall cinio pecyn gael ei ysgwyd a’i fwrw yn eich bag ysgol, ond nid ydych chi eisiau brechdanau wedi'u gwasgu na bisgedi wedi'u torri. Dyluniwch arbrawf i weld beth sy'n digwydd i'ch pecyn bwyd pan fydd yn eich bag ysgol. Gweithiwch allan ffordd o efelychu faint mae cinio pecyn yn cael ei ysgwyd a’i fwrw yn ystod diwrnod ysgol. Gallai hyn gynnwys gollwng y pecyn bwyd i weld a oes unrhyw beth yn cael ei ddifrodi. Yn olaf, dyluniwch ymgyrch gyfathrebu i rannu'ch awgrymiadau gorau gyda myfyrwyr eraill ar gyfer paratoi cinio heb wastraff. Fe allech chi ddefnyddio taflen neu boster i rannu'ch syniadau. Pethau i feddwl amdanynt • Pa fath o ddeunydd pacio y mae pobl yn ei ddefnyddio ar hyn o bryd i storio eu pecyn bwyd? • Faint ohono y gellir ei ailddefnyddio? • Pa ddarnau o wastraff o'ch pecyn cinio sy'n fioddiraddadwy? • Sut ydych chi'n meddwl y cânt eu gwaredu? • A ellir ailgylchu unrhyw ddeunydd pacio? Os felly, sut a ble? Adnoddau defnyddiol • packagingdigest.com/sustain able-packaging • trendhunter.com/slideshow/s ustainable-food Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: darganfyddwch â yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resourc es/Student-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn â allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • Sicrhewch eich bod yn cwblhau'r arbrawf hwn mewn ystafell technoleg bwyd, nid mewn labordy. Ni ddylid byth bwyta bwyd sydd wedi'i drin mewn labordy. • Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • Cofiwch, peidiwch byth â bwyta na blasu bwyd na diod yn y labordy neu sydd wedi'i agor yn y labordy; • Gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg 18

Cymdeithas sy’n Heneiddio I Deallusrwydd Artiffisial a Data Twf Glân I Dyfodol Symudedd Swyddi y dyfodol Briff y prosiect Mae'n anodd dychmygu sector gyrfa na fydd yn cael ei effeithio gan un o bedair Her Fawr y Strategaeth Ddiwydiannol: Cymdeithas sy'n Heneiddio, Deallusrwydd Artiffisial, Twf Glân a Dyfodol Symudedd. Yn y prosiect hwn byddwch yn archwilio sut y gallai un neu arall o'r tueddiadau byd-eang hyn effeithio ar un sector gyrfa. Bydd angen i chi adrodd yn ôl a gwneud argymhellion am y newidiadau sydd eu hangen yn y sector o'ch dewis. Dechreuwch trwy ddewis sector gyrfa i ganolbwyntio arno. Cadwch hi'n eang yn hytrach na swydd benodol. Er enghraifft, fe allech chi ddewis gofal iechyd, amaethyddiaeth, adeiladu, teledu a'r cyfryngau - beth bynnag sydd o ddiddordeb mawr i chi. Ymchwiliwch i'r sector o'ch dewis; darganfod beth yw ei bwrpas, faint o bobl sy'n cael eu cyflogi yn y maes hwn, y dechnoleg ddiweddaraf sy'n cael ei defnyddio ac effaith y sector ar yr amgylchedd. Gallech ganolbwyntio ar ychydig o swyddi allweddol a defnyddio gwefan gyrfaoedd i'ch helpu chi. Ystyriwch sut y gallai'r Heriau Mawr Diwydiannol effeithio ar swyddi. A fydd peiriannau'n disodli rhai swyddi? Pa fath o amgylchedd y bydd pobl yn gweithio ynddo? Os yw pobl yn byw yn hirach a bod mwy o bobl hŷn, pa broblemau a chyfleoedd a allai fod? Nesaf, chwiliwch am dystiolaeth i gefnogi'ch syniadau. Gallech ddechrau trwy ddefnyddio cylchgronau gwyddonol fel New Scientist a chylchgrawn Wired i chwilio am erthyglau perthnasol. Gofynnwch i'ch athro/athrawes eich helpu i gysylltu â rhywun mewn swydd berthnasol i gyfweld. Bydd angen i chi baratoi rhestr o gwestiynau i ddarganfod am eu swydd bresennol a sut maen nhw'n meddwl y bydd yn newid yn y dyfodol. Myfyriwch ar yr hyn rydych chi wedi'i ddarganfod o'ch ymchwil ac o'ch cyfweliad. Beth yw'r cyfleoedd newydd a'r heriau yn y sector hwn? Sut ydych chi'n meddwl y bydd yn edrych ymhen deng mlynedd? Yn olaf, ystyriwch effaith ehangach eich ymchwil. Pa newidiadau ydych chi'n meddwl sydd angen digwydd i helpu i baratoi ar gyfer y dyfodol yn y sector o'ch dewis? Pethau i feddwl amdanynt • Pa un o'r Heriau Mawr fydd yn cael yr effaith fwyaf? • Sut y bydd deallusrwydd a data artiffisial yn gwneud swyddi'n haws? • A fydd unrhyw un ar ei golled neu'n colli eu swyddi? • Sut mae'r sector gyrfa o'ch dewis yn cymharu ag eraill? • Pa dechnoleg newydd y gallai fod ei hangen i oresgyn yr heriau? Adnoddau defnyddiol Gwirfoddolwyr â allai helpu: • stem.org.uk/stem-ambassadors • inspiringthefuture.org Gwefannau y cyfryngau i ymchwilio ar-lein: • wired.com • newscientist.com Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: darganfyddwch â yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resources/S tudent-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn â allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • Gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg 19

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association